Page 1 of 24 for the letter A in the Slovak-English dictionary
Page 1/24 for A
a
and <&>
a [plus]
plusmat.
A basta!
End of story! [coll.]
A bodka!
End of story! [coll.]
A čo ...?
What about ...?
A dosť!
That's it!
A hotovo!
End of story! [coll.]
A ideme na to!
And away we go!
A je to tu!
Here we go!
A je to!
Done! [Finished!]
a jednako
however
nevertheless
nonetheless
still
yet
a naopak
and vice versa
a navyše
and then
a potom
and then
a predsa
all the same
just the same
nevertheless
nonetheless
still
yet
a preto
so
a síce
namely
a spol. [a spoločnosť]
and Co. <& Co.>ekon.obch.
a tak
so
therefore
thus
a tak ďalej <atď.>
and so forth
and so on <ASO>internet
and so on <etc.>
a tak ďalej a tak podobne
and so on and so forth
a to [čiže]
namely
a tým
thereby
A žili šťastne, až kým nepomreli.
And they lived happily ever after.citátlit.
abakus {m}
abacus
abatiša {f} [zast.] [opátka]
abbessnábož.
abatišský
abbatial [relating to an abbess]nábož.
abaxiálny [odb.]
abaxialbot.odb.
Abcházec {m}
Abkhazetn.
Abkhazianetn.
Abcházka {f}
Abkhaz [female]etn.
Abkhazian [female]etn.
Abcházsko {n}
Abkhaziageogr.
abcházsky
Abkhaz
Abkhazian
abcházština {f}
Abkhazjazyk.
Abkhazianjazyk.
Abdiáš {m}
Obadiahbibl.mená
abdikácia {f}
abdicationpol.
abdikovať [dok./nedok.]
to abdicatepol.
to resign
abdikovať na n-čo / z n-čoho [dok./nedok.] [vzdať sa úradu, funkcie ap.]
to abdicate (from) sth.pol.
abdómen {m}
abdomenanat.
abdominálny
abdominalanat.
abeceda {f}
ABC [alphabet]
alphabet
abecedne
alphabetically
in alphabetical order
abecedný
alphabetic
alphabetical
Ábel {m}
Abelbibl.mená
abesínsky
Abyssiniangeogr.hist.
abiotický
abioticbiol.odb.
abiotrofia {f}
abiotrophymed.
abióza {f}
abiosisbiol.
ablefária {f}
ablephariamed.
ablepharymed.
ablúcia {f}
ablutionnábož.
abnormalita {f}
abnormality
abnormálne
abnormally
abnormálnosť {f}
abnormality
abnormálny
abnormal
abo [poet.] [al. reg.]
or
abolicionista {m}
abolitionisthist.pol.
abolicionistka {f}
abolitionist [female]hist.pol.
abolicionizmus {m}
abolitionismhist.pol.
abonent {m}
subscriber
aborigén {m} [domorodec]
aborigine
aborigén {m} [pôvodný obyvateľ Austrálie]
Aboriginaletn.
Aborigineetn.
aborigénka {f} [domorodkyňa]
aborigine [female]
aborigénka {f} [pôvodná obyvateľka Austrálie]
Aboriginal [female]etn.
Aborigine [female]etn.
aborigénny [týkajúci sa domorodých obyvateľov Austrálie]
Aboriginaletn.
abort {m}
abortionmed.
abože [poet.]
or
Abrahám {m}
Abrahambibl.mená
Abraka dabra!
Abracadabra!
Abrakadabra!
Abracadabra!
Abrakadabraka!
Abracadabra!
abrázia {f}
abrasiongeol.med.tech.
abrazívny
abrasivegeol.tech.
absces {m}
abscessmed.
absencia {f}
absence
absint {m}
absinth [spv.]gastr.
absinthegastr.
absolúcia {f}
absolutionnábož.práv.
Page 1/24 for A
aand <&>
mat.
a [plus]
plus
A basta!End of story! [coll.]
A bodka!End of story! [coll.]
A čo ...?What about ...?
A dosť!That's it!
A hotovo!End of story! [coll.]
A ideme na to!And away we go!
A je to tu!Here we go!
A je to!Done! [Finished!]
a jednakohowever
a jednakonevertheless
a jednakononetheless
a jednakostill
a jednakoyet
a naopakand vice versa
a navyšeand then
a potomand then
a predsaall the same
a predsajust the same
a predsanevertheless
a predsanonetheless
a predsastill
a predsayet
a pretoso
a sícenamely
ekon.obch.
a spol. [a spoločnosť]
and Co. <& Co.>
a takso
a taktherefore
a takthus
a tak ďalej <atď.>and so forth
internet
a tak ďalej <atď.>
and so on <ASO>
a tak ďalej <atď.>and so on <etc.>
a tak ďalej a tak podobneand so on and so forth
a to [čiže]namely
a týmthereby
citátlit.
A žili šťastne, až kým nepomreli.
And they lived happily ever after.
abakus {m}abacus
nábož.
abatiša {f} [zast.] [opátka]
abbess
nábož.
abatišský
abbatial [relating to an abbess]
bot.odb.
abaxiálny [odb.]
abaxial
etn.
Abcházec {m}
Abkhaz
etn.
Abcházec {m}
Abkhazian
etn.
Abcházka {f}
Abkhaz [female]
etn.
Abcházka {f}
Abkhazian [female]
geogr.
Abcházsko {n}
Abkhazia
abcházskyAbkhaz
abcházskyAbkhazian
jazyk.
abcházština {f}
Abkhaz
jazyk.
abcházština {f}
Abkhazian
bibl.mená
Abdiáš {m}
Obadiah
pol.
abdikácia {f}
abdication
pol.
abdikovať [dok./nedok.]
to abdicate
abdikovať [dok./nedok.]to resign
pol.
abdikovať na n-čo / z n-čoho [dok./nedok.] [vzdať sa úradu, funkcie ap.]
to abdicate (from) sth.
anat.
abdómen {m}
abdomen
anat.
abdominálny
abdominal
abeceda {f}ABC [alphabet]
abeceda {f}alphabet
abecednealphabetically
abecednein alphabetical order
abecednýalphabetic
abecednýalphabetical
bibl.mená
Ábel {m}
Abel
geogr.hist.
abesínsky
Abyssinian
biol.odb.
abiotický
abiotic
med.
abiotrofia {f}
abiotrophy
biol.
abióza {f}
abiosis
med.
ablefária {f}
ablepharia
med.
ablefária {f}
ablephary
nábož.
ablúcia {f}
ablution
abnormalita {f}abnormality
abnormálneabnormally
abnormálnosť {f}abnormality
abnormálnyabnormal
abo [poet.] [al. reg.]or
hist.pol.
abolicionista {m}
abolitionist
hist.pol.
abolicionistka {f}
abolitionist [female]
hist.pol.
abolicionizmus {m}
abolitionism
abonent {m}subscriber
aborigén {m} [domorodec]aborigine
etn.
aborigén {m} [pôvodný obyvateľ Austrálie]
Aboriginal
etn.
aborigén {m} [pôvodný obyvateľ Austrálie]
Aborigine
aborigénka {f} [domorodkyňa]aborigine [female]
etn.
aborigénka {f} [pôvodná obyvateľka Austrálie]
Aboriginal [female]
etn.
aborigénka {f} [pôvodná obyvateľka Austrálie]
Aborigine [female]
etn.
aborigénny [týkajúci sa domorodých obyvateľov Austrálie]
Aboriginal
med.
abort {m}
abortion
abože [poet.]or
bibl.mená
Abrahám {m}
Abraham
Abraka dabra!Abracadabra!
Abrakadabra!Abracadabra!
Abrakadabraka!Abracadabra!
geol.med.tech.
abrázia {f}
abrasion
geol.tech.
abrazívny
abrasive
med.
absces {m}
abscess
absencia {f}absence
gastr.
absint {m}
absinth [spv.]
gastr.
absint {m}
absinthe
nábož.práv.
absolúcia {f}
absolution
Page 1 of 24 for the letter A in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022