Page 1 of 31 for the letter H in the Slovak-English dictionary
{n} [tón]
Bhudba
Ha!
Yikes! [coll.]
habadej [ľud.]
galore [postpos.]
Habakuk {m}
Habakkukbibl.mená
Habeš {m} [starší názor Etiópie]
Abyssiniahist.
Habešan {m}
Abessynianhist.
Habešanka {f}
Abessynian [female]hist.
habešský
Abessynianhist.
habit {m} [mníšske rúcho]
frocknábož.odev
habitát {m}
habitatbiol.ekol.
háby {pl} [ľud.] [mierne zast.]
gear {sg} [coll.] [clothes]odev
háčik {m}
hook
háčik {m} [drobný problém]
snag
háčik {m} [prekážka, problém]
hitch
háčik {m} [skrytý problém]
catch [hidden problem]
kicker [coll.]
háčik {m} na háčkovanie
crochet hook
hacker {m} [aj: heker, haker]
hackercomp.internet
hacknúť n-čo [dok.] [aj: heknúť] [prof. žarg.]
to hack sth. / into sth.comp.internet
háčko {n} [sl.] [heroín]
H [sl.]drogy
heroindrogy
horse [sl.] [heroin]drogy
hackovať [nedok.] [aj: hekovať]
to hackcomp.internet
had {m}
serpent [literary or archaic] [snake]zool.T
snakezool.T
hádam [ľud.]
maybe
perhaps
possibly
hádanka {f}
enigma
puzzle
riddle
hádanka {f} [aj obr.]
conundrum
hádať [nedok.]
to guess
hádať sa [nedok.]
to argue
to butt heads [idiom]
to fight [argue]
to quarel
to quarrel
hádať sa [nedok.] [malicherne]
to bicker [quarrel]
to squabble
hádať sa s n-ým kvôli n-čomu [nedok.]
to be at odds with sb. on / over sth.
hádavec {m}
squabbler
hádavo
cantankerously
hádavosť {f}
cantankerousness
hádavý
cantankerous
nagging
quarrelsome
hadec {m}
serpentinitegeol.
Hádes {m}
Hadesmyt.
hadí
snake [attr.]
hadí [podobný hadovi]
snaky [fig.]
hadí jed {m}
snake venom
hadia koža {f}
snakeskin
Hadia rieka {f}
Snake Rivergeogr.
hadiar {m} krátkochvostý [Terathopius ecaudatus]
bateleurorn.
hadica {f}
hose
hadička {f}
tube
hadiť sa [nedok.] [kľukatiť sa: cesta, rieka ap.]
to snake
hadiť sa [nedok.] [o rieke, ceste ap.]
to meander [of a river, road etc.]
hadito
sinuously
haditosť {f}
sinuosity
haditý
sinuous
twisty
hádka {f}
altercation
argument
brawl
bust-up [esp. Br.] [coll.] [quarrel]
contention
dispute
fight [quarrel]
quarrel
run-in [coll.]
skirmish
hadomor {m} španielsky [Scorzonera hispanica]
black oyster plantbot.T
black salsifybot.T
scorzonerabot.T
serpent rootbot.T
Spanish salsifybot.T
viper's grassbot.T
viper's herbbot.T
hadovitý [kľukatý]
twisty
hadrón {m}
hadronfyz.
hadrónový
hadron [attr.]fyz.
hadronicfyz.
hadrónový urýchľovač {m}
hadron colliderfyz.
hádzaná {f}
team handballšport
hádzať do seba n-čo [nedok.]
to pig out on sth. [coll.]
hádzať kamene
to throw bricks
hádzať n-čo [nedok.]
to throw sth.
hádzať perly sviniam [nedok.] [idióm]
to cast pearls before swine [idiom]
hádzať sa [nedok.] [robiť prudké pohyby celým telom]
to thrash about [Br.]
to thrash around
hádzať špinu na n-ho [nedok.] [idióm]
to dish the dirt on sb. [idiom]
háemista {m}
[member of the fascist Hlinka Youth]hist.
háemistický
[related to the fascist Hlinka Youth]hist.
hafnium {n} <Hf>
hafnium <Hf>chém.
hafnúť [dok.] [zried.] [pes]
to woof
hafnutie {n} [zried.]
woof
hagiograf {m}
hagiographerlit.nábož.
hagiografia {f}
hagiographylit.nábož.
hudba
{n} [tón]
B
Ha!Yikes! [coll.]
habadej [ľud.]galore [postpos.]
bibl.mená
Habakuk {m}
Habakkuk
hist.
Habeš {m} [starší názor Etiópie]
Abyssinia
hist.
Habešan {m}
Abessynian
hist.
Habešanka {f}
Abessynian [female]
hist.
habešský
Abessynian
nábož.odev
habit {m} [mníšske rúcho]
frock
biol.ekol.
habitát {m}
habitat
odev
háby {pl} [ľud.] [mierne zast.]
gear {sg} [coll.] [clothes]
háčik {m}hook
háčik {m} [drobný problém]snag
háčik {m} [prekážka, problém]hitch
háčik {m} [skrytý problém]catch [hidden problem]
háčik {m} [skrytý problém]kicker [coll.]
háčik {m} na háčkovaniecrochet hook
comp.internet
hacker {m} [aj: heker, haker]
hacker
comp.internet
hacknúť n-čo [dok.] [aj: heknúť] [prof. žarg.]
to hack sth. / into sth.
drogy
háčko {n} [sl.] [heroín]
H [sl.]
drogy
háčko {n} [sl.] [heroín]
heroin
drogy
háčko {n} [sl.] [heroín]
horse [sl.] [heroin]
comp.internet
hackovať [nedok.] [aj: hekovať]
to hack
zool.T
had {m}
serpent [literary or archaic] [snake]
zool.T
had {m}
snake
hádam [ľud.]maybe
hádam [ľud.]perhaps
hádam [ľud.]possibly
hádanka {f}enigma
hádanka {f}puzzle
hádanka {f}riddle
hádanka {f} [aj obr.]conundrum
hádať [nedok.]to guess
hádať sa [nedok.]to argue
hádať sa [nedok.]to butt heads [idiom]
hádať sa [nedok.]to fight [argue]
hádať sa [nedok.]to quarel
hádať sa [nedok.]to quarrel
hádať sa [nedok.] [malicherne]to bicker [quarrel]
hádať sa [nedok.] [malicherne]to squabble
hádať sa s n-ým kvôli n-čomu [nedok.]to be at odds with sb. on / over sth.
hádavec {m}squabbler
hádavocantankerously
hádavosť {f}cantankerousness
hádavýcantankerous
hádavýnagging
hádavýquarrelsome
geol.
hadec {m}
serpentinite
myt.
Hádes {m}
Hades
hadísnake [attr.]
hadí [podobný hadovi]snaky [fig.]
hadí jed {m}snake venom
hadia koža {f}snakeskin
geogr.
Hadia rieka {f}
Snake River
orn.
hadiar {m} krátkochvostý [Terathopius ecaudatus]
bateleur
hadica {f}hose
hadička {f}tube
hadiť sa [nedok.] [kľukatiť sa: cesta, rieka ap.]to snake
hadiť sa [nedok.] [o rieke, ceste ap.]to meander [of a river, road etc.]
haditosinuously
haditosť {f}sinuosity
haditýsinuous
haditýtwisty
hádka {f}altercation
hádka {f}argument
hádka {f}brawl
hádka {f}bust-up [esp. Br.] [coll.] [quarrel]
hádka {f}contention
hádka {f}dispute
hádka {f}fight [quarrel]
hádka {f}quarrel
hádka {f}run-in [coll.]
hádka {f}skirmish
bot.T
hadomor {m} španielsky [Scorzonera hispanica]
black oyster plant
bot.T
hadomor {m} španielsky [Scorzonera hispanica]
black salsify
bot.T
hadomor {m} španielsky [Scorzonera hispanica]
scorzonera
bot.T
hadomor {m} španielsky [Scorzonera hispanica]
serpent root
bot.T
hadomor {m} španielsky [Scorzonera hispanica]
Spanish salsify
bot.T
hadomor {m} španielsky [Scorzonera hispanica]
viper's grass
bot.T
hadomor {m} španielsky [Scorzonera hispanica]
viper's herb
hadovitý [kľukatý]twisty
fyz.
hadrón {m}
hadron
fyz.
hadrónový
hadron [attr.]
fyz.
hadrónový
hadronic
fyz.
hadrónový urýchľovač {m}
hadron collider
šport
hádzaná {f}
team handball
hádzať do seba n-čo [nedok.]to pig out on sth. [coll.]
hádzať kameneto throw bricks
hádzať n-čo [nedok.]to throw sth.
hádzať perly sviniam [nedok.] [idióm]to cast pearls before swine [idiom]
hádzať sa [nedok.] [robiť prudké pohyby celým telom]to thrash about [Br.]
hádzať sa [nedok.] [robiť prudké pohyby celým telom]to thrash around
hádzať špinu na n-ho [nedok.] [idióm]to dish the dirt on sb. [idiom]
hist.
háemista {m}
[member of the fascist Hlinka Youth]
hist.
háemistický
[related to the fascist Hlinka Youth]
chém.
hafnium {n} <Hf>
hafnium <Hf>
hafnúť [dok.] [zried.] [pes]to woof
hafnutie {n} [zried.]woof
lit.nábož.
hagiograf {m}
hagiographer
lit.nábož.
hagiografia {f}
hagiography
Page 1 of 31 for the letter H in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023