Page 1 of 54 for the letter O in the Slovak-English dictionary
o [+ak.] [cieľ, účel]
for
o [+ak.] [vyj. miery: o koľko]
by [to the extent of]
o [+lok.]
about
concerning
of
o [+lok.] [čas. údaj]
at
o [+lok.] [prednáška, rozprava, správa, článok ap.: na tému]
on [about, concerning]
o chlp [idióm] [tesne]
by a hair [idiom]
o chvíľku
in a jiffy [coll.]
in a minute
momentarily [Am.] [in a moment, very soon]
o chvíľočku
in a moment
o chvíľu
in a moment
in a while
O čo tu ide?
What is it all about?
O čom točí? [sl.]
What is he on about? [Br.] [coll.]
o n-kom/ n-čom niet ani chýru
there is no trace of sb./sth.
o n-kom/ n-čom niet ani slychu
there is no trace of sb./sth.
o nič [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]
no [+ comparative of an adj. or adv.]
not any [+ comparative of an adj. or adv.]
o nič lepší
not any better
o nič lepšie
not any better
O nič nejde.
It's no big deal.
It's no biggie. [coll.]
o pol deviatej
at half past eight
o pol hodiny
in half an hour
o polnoci
at midnight
o štvrť hodiny
in quarter of an hour
O to (tu) nejde.
That's not the point (here).
O tom nerozhoduješ (ty).
It's not up to you.
O tom pochybujem.
I doubt it.
o vlások [idióm] [tesne]
by a hair [idiom]
narrowly
Ó, bože!
Oh, boy! [coll.]
Oh, dear!
oáza {f}
oasis
oba
both [masculine inanimate]
obaja
both [masculine animate]
obal {m}
casing
coat
covering
wrap
wrapping
obal {m} [obalový materiál]
wrapperobch.
obalamutiť n-ho [dok.]
to pull the wool over sb.'s eyes [idiom]
obalamutiť n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]
to bamboozle sb. [coll.]
obaliť [dok.] [vrstvou]
to coat
obaliť n-čo n-čím [dok.]
to encase sth. in sth.
obaliť n-čo n-čím/ do n-čoho [dok.] [ovinúť]
to wrap sth. (up) in sth.
obaliť v strúhanke [dok.]
to breadgastr.
obálka {f}
envelope
obaľovaný [v strúhanke]
breadedgastr.
obalový materiál {m}
wrapping
obaly {pl}
wrapping {sg}
obava {f}
concern
dread
fear
misgiving
obava {f} [starosť]
worry
obávajúci sa
fearful
obávať sa [nedok.]
to be afraid
to fear
obávať sa [nedok.] [robiť si starosti]
to worry
obávať sa o n-ho/ n-čo
to be worried about sb./sth.
obavy {pl}
unease
občan {m} [príslušník štátu, mesta alebo obce]
citizen
občas
(every) once in a while
at times
every now and again
every now and then
now and then
occasionally
sometimes
občas [nie často]
every so often
občasný
episodic [occuring occasionally]
occasional
odd [occasional]
sporadic
občerstvenie {n}
refreshment
občerstviť [dok.]
to refresh
občerstviť sa [dok.]
to refresh oneself
občerstviť sa [dok.] [dať si občerstvenie]
to have some refreshment
obchádzanie {n} predpisov
circumvention of the rules
obchádzať [nedok.]
to bypass
obchádzať n-čo [nedok.] [prechádzať popri n-čom]
to pass sth.
obchádzať predpisy [nedok.]
to circumvent regulations
obchádzka {f}
detourprem.
obchod {m}
businessekon.obch.
commerceobch.
shop
store [Am.]obch.
obchod {m} [aj obr.] [uzavretá transakcia]
deal
obchod {m} [činnosť obchodovania]
tradeekon.obch.
obchod {m} [hl. firemný]
outletobch.
obchod {m} s hračkami
toy shophrač.obch.
toy store [Am.]hrač.obch.
toyshophrač.obch.
obchod {m} s nábytkom
furniture shopnábytokobch.
furniture store [Am.]nábytokobch.
obchod {m} s potravinami
grocery {sg} [Br.]obch.
o [+ak.] [cieľ, účel]for
o [+ak.] [vyj. miery: o koľko]by [to the extent of]
o [+lok.]about
o [+lok.]concerning
o [+lok.]of
o [+lok.] [čas. údaj]at
o [+lok.] [prednáška, rozprava, správa, článok ap.: na tému]on [about, concerning]
o chlp [idióm] [tesne]by a hair [idiom]
o chvíľkuin a jiffy [coll.]
o chvíľkuin a minute
o chvíľkumomentarily [Am.] [in a moment, very soon]
o chvíľočkuin a moment
o chvíľuin a moment
o chvíľuin a while
O čo tu ide?What is it all about?
O čom točí? [sl.]What is he on about? [Br.] [coll.]
o n-kom/ n-čom niet ani chýruthere is no trace of sb./sth.
o n-kom/ n-čom niet ani slychuthere is no trace of sb./sth.
o nič [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]no [+ comparative of an adj. or adv.]
o nič [+ 2.stupeň adj. alebo adv.]not any [+ comparative of an adj. or adv.]
o nič lepšínot any better
o nič lepšienot any better
O nič nejde.It's no big deal.
O nič nejde.It's no biggie. [coll.]
o pol deviatejat half past eight
o pol hodinyin half an hour
o polnociat midnight
o štvrť hodinyin quarter of an hour
O to (tu) nejde.That's not the point (here).
O tom nerozhoduješ (ty).It's not up to you.
O tom pochybujem.I doubt it.
o vlások [idióm] [tesne]by a hair [idiom]
o vlások [idióm] [tesne]narrowly
Ó, bože!Oh, boy! [coll.]
Ó, bože!Oh, dear!
oáza {f}oasis
obaboth [masculine inanimate]
obajaboth [masculine animate]
obal {m}casing
obal {m}coat
obal {m}covering
obal {m}wrap
obal {m}wrapping
obch.
obal {m} [obalový materiál]
wrapper
obalamutiť n-ho [dok.]to pull the wool over sb.'s eyes [idiom]
obalamutiť n-ho [dok.] [oklamať, podviesť trikom]to bamboozle sb. [coll.]
obaliť [dok.] [vrstvou]to coat
obaliť n-čo n-čím [dok.]to encase sth. in sth.
obaliť n-čo n-čím/ do n-čoho [dok.] [ovinúť]to wrap sth. (up) in sth.
gastr.
obaliť v strúhanke [dok.]
to bread
obálka {f}envelope
gastr.
obaľovaný [v strúhanke]
breaded
obalový materiál {m}wrapping
obaly {pl}wrapping {sg}
obava {f}concern
obava {f}dread
obava {f}fear
obava {f}misgiving
obava {f} [starosť]worry
obávajúci safearful
obávať sa [nedok.]to be afraid
obávať sa [nedok.]to fear
obávať sa [nedok.] [robiť si starosti]to worry
obávať sa o n-ho/ n-čoto be worried about sb./sth.
obavy {pl}unease
občan {m} [príslušník štátu, mesta alebo obce]citizen
občas(every) once in a while
občasat times
občasevery now and again
občasevery now and then
občasnow and then
občasoccasionally
občassometimes
občas [nie často]every so often
občasnýepisodic [occuring occasionally]
občasnýoccasional
občasnýodd [occasional]
občasnýsporadic
občerstvenie {n}refreshment
občerstviť [dok.]to refresh
občerstviť sa [dok.]to refresh oneself
občerstviť sa [dok.] [dať si občerstvenie]to have some refreshment
obchádzanie {n} predpisovcircumvention of the rules
obchádzať [nedok.]to bypass
obchádzať n-čo [nedok.] [prechádzať popri n-čom]to pass sth.
obchádzať predpisy [nedok.]to circumvent regulations
prem.
obchádzka {f}
detour
ekon.obch.
obchod {m}
business
obch.
obchod {m}
commerce
obchod {m}shop
obch.
obchod {m}
store [Am.]
obchod {m} [aj obr.] [uzavretá transakcia]deal
ekon.obch.
obchod {m} [činnosť obchodovania]
trade
obch.
obchod {m} [hl. firemný]
outlet
hrač.obch.
obchod {m} s hračkami
toy shop
hrač.obch.
obchod {m} s hračkami
toy store [Am.]
hrač.obch.
obchod {m} s hračkami
toyshop
nábytokobch.
obchod {m} s nábytkom
furniture shop
nábytokobch.
obchod {m} s nábytkom
furniture store [Am.]
obch.
obchod {m} s potravinami
grocery {sg} [Br.]
Page 1 of 54 for the letter O in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023