Page 1 of 78 for the letter S in the Slovak-English dictionary
s [+inšt.]
with <w/>
s bohatým lístím
leafy
s bublinkami [nápoj]
fizzy
s chrumkavou kôrkou
crusty
s chuťou
with gusto
s cieľom
in order to
s cieľom urobiť n-čo
with a view to sth./ doing sth.
s citrónovou príchuťou
lemon-flavored [Am.]gastr.potr.
lemon-flavoured [Br.]gastr.potr.
s dlhým rukávom
long-sleevedodev
s dobrou náladou
good-humoredly [Am.]
good-humouredly [Br.]
s dobrým srdcom
tender-hearted
s dobrým úmyslom
in good faith
S dovolením!
Excuse me!
s fúzmi
moustached [Br.]
mustached [Am.]
s hlavným sídlom v ...
headquartered in ...
s hnusom
in disgust
with disgust
s holou hlavou
bareheaded
s jahodovou príchuťou
strawberry-flavored [Am.]gastr.potr.
strawberry-flavoured [Br.]gastr.potr.
s kamennou tvárou
deadpan
s kapucňou
hoodedodev
s kokosovou príchuťou
coconut-flavored [Am.]gastr.potr.
coconut-flavoured [Br.]gastr.potr.
s krátkym rukávom
short-sleevedodev
s krídlami
winged
s láskou
affectionately
fondly
s liečivými prísadami
medicatedfarm.
s liečivými účinkami
medicatedfarm.
s n-čím to ide dole kopcom [idióm]
sth. goes down the drain [idiom]
s n-čím to ide dole vodou [idióm]
sth. goes down the drain [idiom]
s nádejou
hopefully
s najväčšou pravdepodobnosťou
in all likelihood
in all probability
most likely
s nasadením všetkých síl
all out
s názvom
entitled
named
s nechuťou
grudgingly
s obavami
anxiously
s obdivom
admiringly
s očakávaním
expectantly
s odporom
in disgust
with disgust
s odstupom
at a distance
s ohľadom na [+ak.]
considering
in the face of
with regard to
s ohľadom na to, že
considering that
s okamžitou platnosťou
effective immediately
s oneskorením
behind schedule
s otvorenými ústami
open-mouthed
s pietou
reverently
s plávacou blanou
webbedorn.zool.
s pokojom
calmly
s poľutovaním
regretfully
s poruchou sluchu
hearing-impaired
s použitím n-čoho
by sth.
s pozastavenou platnosťou
in abeyance
S pozdravom ... [na konci listu]
Yours sincerely ...
Yours truly ...
s pôžitkom
with gusto
s predstihom
ahead of time
s prepáčením za výraz
if you'll pardon the expression
S prepáčením za výraz.
Pardon my French. [coll.] [idiom]
s prestávkami
intermittently
on and off
S prianim veselých Vianoc a šťastného nového roku od...
Best wishes for a merry Christmas and a happy New Year from ...
S priateľským pozdravom ... [na konci listu]
Yours sincerely ...
s prízvukom
accentedjazyk.
s prúžkami
striped
S radosťou.
With pleasure.
s roztiahnutými rukami a nohami
spread-eagled
spreadeagled
s ručným naťahovaním
hand-winding
s rukami vbok
(with) arms akimbo
with one's hands on one's hips
s týmto cieľom
for this purpose
s účinnosťou od ...
effective from ...
S úctivým pozdravom ... [na konci listu]
Yours faithfully ...
S úctou ... [na konci listu]
Yours faithfully ...
Yours sincerely ...
Yours truly ...
S úctou Váš ... [na konci listu]
Yours faithfully ...
s úľavou
relieved
s úmyslom urobiť n-čo
with a view to sth./ doing sth.
s úplnou určitosťou
with absolute certainty
s úsmevom
smilingly
s úzkosťou
anxiously
s vďakou kvitovať n-čo [dok./nedok.]
to appreciate sth.
s veľkou pravdepodobnosťou
highly likely
in all likelihood
s vervou
vigorously
s vetrom v chrbte
downwind
s vetrom z provy
abacknámor.
s výnimkou [+gen.]
aside from
s [+inšt.]with <w/>
s bohatým lístímleafy
s bublinkami [nápoj]fizzy
s chrumkavou kôrkoucrusty
s chuťouwith gusto
s cieľomin order to
s cieľom urobiť n-čowith a view to sth./ doing sth.
gastr.potr.
s citrónovou príchuťou
lemon-flavored [Am.]
gastr.potr.
s citrónovou príchuťou
lemon-flavoured [Br.]
odev
s dlhým rukávom
long-sleeved
s dobrou náladougood-humoredly [Am.]
s dobrou náladougood-humouredly [Br.]
s dobrým srdcomtender-hearted
s dobrým úmyslomin good faith
S dovolením!Excuse me!
s fúzmimoustached [Br.]
s fúzmimustached [Am.]
s hlavným sídlom v ...headquartered in ...
s hnusomin disgust
s hnusomwith disgust
s holou hlavoubareheaded
gastr.potr.
s jahodovou príchuťou
strawberry-flavored [Am.]
gastr.potr.
s jahodovou príchuťou
strawberry-flavoured [Br.]
s kamennou tvároudeadpan
odev
s kapucňou
hooded
gastr.potr.
s kokosovou príchuťou
coconut-flavored [Am.]
gastr.potr.
s kokosovou príchuťou
coconut-flavoured [Br.]
odev
s krátkym rukávom
short-sleeved
s krídlamiwinged
s láskouaffectionately
s láskoufondly
farm.
s liečivými prísadami
medicated
farm.
s liečivými účinkami
medicated
s n-čím to ide dole kopcom [idióm]sth. goes down the drain [idiom]
s n-čím to ide dole vodou [idióm]sth. goes down the drain [idiom]
s nádejouhopefully
s najväčšou pravdepodobnosťouin all likelihood
s najväčšou pravdepodobnosťouin all probability
s najväčšou pravdepodobnosťoumost likely
s nasadením všetkých sílall out
s názvomentitled
s názvomnamed
s nechuťougrudgingly
s obavamianxiously
s obdivomadmiringly
s očakávanímexpectantly
s odporomin disgust
s odporomwith disgust
s odstupomat a distance
s ohľadom na [+ak.]considering
s ohľadom na [+ak.]in the face of
s ohľadom na [+ak.]with regard to
s ohľadom na to, žeconsidering that
s okamžitou platnosťoueffective immediately
s oneskorenímbehind schedule
s otvorenými ústamiopen-mouthed
s pietoureverently
orn.zool.
s plávacou blanou
webbed
s pokojomcalmly
s poľutovanímregretfully
s poruchou sluchuhearing-impaired
s použitím n-čohoby sth.
s pozastavenou platnosťouin abeyance
S pozdravom ... [na konci listu]Yours sincerely ...
S pozdravom ... [na konci listu]Yours truly ...
s pôžitkomwith gusto
s predstihomahead of time
s prepáčením za výrazif you'll pardon the expression
S prepáčením za výraz.Pardon my French. [coll.] [idiom]
s prestávkamiintermittently
s prestávkamion and off
S prianim veselých Vianoc a šťastného nového roku od...Best wishes for a merry Christmas and a happy New Year from ...
S priateľským pozdravom ... [na konci listu]Yours sincerely ...
jazyk.
s prízvukom
accented
s prúžkamistriped
S radosťou.With pleasure.
s roztiahnutými rukami a nohamispread-eagled
s roztiahnutými rukami a nohamispreadeagled
s ručným naťahovanímhand-winding
s rukami vbok(with) arms akimbo
s rukami vbokwith one's hands on one's hips
s týmto cieľomfor this purpose
s účinnosťou od ...effective from ...
S úctivým pozdravom ... [na konci listu]Yours faithfully ...
S úctou ... [na konci listu]Yours faithfully ...
S úctou ... [na konci listu]Yours sincerely ...
S úctou ... [na konci listu]Yours truly ...
S úctou Váš ... [na konci listu]Yours faithfully ...
s úľavourelieved
s úmyslom urobiť n-čowith a view to sth./ doing sth.
s úplnou určitosťouwith absolute certainty
s úsmevomsmilingly
s úzkosťouanxiously
s vďakou kvitovať n-čo [dok./nedok.]to appreciate sth.
s veľkou pravdepodobnosťouhighly likely
s veľkou pravdepodobnosťouin all likelihood
s vervouvigorously
s vetrom v chrbtedownwind
námor.
s vetrom z provy
aback
s výnimkou [+gen.]aside from
Page 1 of 78 for the letter S in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023