Page 1 of 68 for the letter S in the Slovak-English dictionary
s [+inšt.]
with <w/>
s bublinkami [nápoj]
fizzy
s chrumkavou kôrkou
crusty
s cieľom
in order to
s cieľom urobiť n-čo
with a view to sth./ doing sth.
s dlhým rukávom
long-sleevedodev
s dobrou náladou
good-humoredly [Am.]
good-humouredly [Br.]
s dobrým srdcom
tender-hearted
s dobrým úmyslom
in good faith
S dovolením!
Excuse me!
s fúzmi
moustached [Br.]
mustached [Am.]
s hlavným sídlom v ...
headquartered in ...
s hnusom
in disgust
with disgust
s jahodovou príchuťou
strawberry-flavored [Am.]potr.
strawberry-flavoured [Br.]potr.
s kapucňou
hoodedodev
s krátkym rukávom
short-sleevedodev
s krídlami
winged
s láskou
affectionately
fondly
s n-čím to ide dole kopcom [idióm]
sth. goes down the drain [idiom]
s n-čím to ide dole vodou [idióm]
sth. goes down the drain [idiom]
s nádejou
hopefully
s najväčšou pravdepodobnosťou
in all likelihood
in all probability
most likely
s názvom
entitled
named
s obavami
anxiously
s obdivom
admiringly
s odporom
in disgust
with disgust
s ohľadom na [+ak.]
considering
with regard to
s ohľadom na to, že
considering that
s okamžitou platnosťou
effective immediately
s oneskorením
behind schedule
s pietou
reverently
s plávacou blanou
webbedorn.zool.
s pokojom
calmly
s poľutovaním
regretfully
s poruchou sluchu
hearing-impaired
s použitím n-čoho
by sth.
S pozdravom ... [na konci listu]
Yours sincerely ...
Yours truly ...
s predstihom
ahead of time
s prepáčením za výraz
if you'll pardon the expression
S prepáčením za výraz.
Pardon my French. [coll.] [idiom]
s prestávkami
intermittently
on and off
S prianim veselých Vianoc a šťastného nového roku od...
Best wishes for a merry Christmas and a happy New Year from ...
S priateľským pozdravom ... [na konci listu]
Yours sincerely ...
s prízvukom
accentedjazyk.
s prúžkami
striped
S radosťou.
With pleasure.
s ručným naťahovaním
hand-winding
s rukami vbok
(with) arms akimbo
s týmto cieľom
for this purpose
s účinnosťou od ...
effective from ...
S úctivým pozdravom ... [na konci listu]
Yours faithfully ...
S úctou ... [na konci listu]
Yours faithfully ...
Yours sincerely ...
Yours truly ...
S úctou Váš ... [na konci listu]
Yours faithfully ...
s úľavou
relieved
s úmyslom urobiť n-čo
with a view to sth./ doing sth.
s úsmevom
smilingly
s úzkosťou
anxiously
s veľkou pravdepodobnosťou
highly likely
in all likelihood
s vervou
vigorously
s vetrom v chrbte
downwind
s vetrom z provy
abacknámor.
s výnimkou [+gen.]
aside from
but
except
except for
excluding
outside of [except for]
s vysokou hodnosťou
high-rankingvoj.
s vysokou pravdepodobnosťou
highly likely
sa [gen., ak.]
oneself
Saam {m} [aj: Sám]
Saami [spv.]etn.
Samietn.
saamčina {f} [aj: sámčina]
Samijazyk.
Saamka {f} [aj: Sámka]
Saami [female] [spv.]etn.
Sami [female]etn.
saamsky [aj: sámsky]
Saami [spv.]etn.
Samietn.
sabat {m}
Shabbat [among Sephardic Jews and in Israel: the Sabbath]nábož.
the Sabbathnábož.
sabotáž {f}
act of sabotage
sabotage
sabotér {m}
saboteur
sabotérka {f}
saboteur [female]
sabotérsky čin {m}
act of sabotage
sabotovať n-čo [nedok.]
to sabotage sth.
s [+inšt.]with <w/>
s bublinkami [nápoj]fizzy
s chrumkavou kôrkoucrusty
s cieľomin order to
s cieľom urobiť n-čowith a view to sth./ doing sth.
odev
s dlhým rukávom
long-sleeved
s dobrou náladougood-humoredly [Am.]
s dobrou náladougood-humouredly [Br.]
s dobrým srdcomtender-hearted
s dobrým úmyslomin good faith
S dovolením!Excuse me!
s fúzmimoustached [Br.]
s fúzmimustached [Am.]
s hlavným sídlom v ...headquartered in ...
s hnusomin disgust
s hnusomwith disgust
potr.
s jahodovou príchuťou
strawberry-flavored [Am.]
potr.
s jahodovou príchuťou
strawberry-flavoured [Br.]
odev
s kapucňou
hooded
odev
s krátkym rukávom
short-sleeved
s krídlamiwinged
s láskouaffectionately
s láskoufondly
s n-čím to ide dole kopcom [idióm]sth. goes down the drain [idiom]
s n-čím to ide dole vodou [idióm]sth. goes down the drain [idiom]
s nádejouhopefully
s najväčšou pravdepodobnosťouin all likelihood
s najväčšou pravdepodobnosťouin all probability
s najväčšou pravdepodobnosťoumost likely
s názvomentitled
s názvomnamed
s obavamianxiously
s obdivomadmiringly
s odporomin disgust
s odporomwith disgust
s ohľadom na [+ak.]considering
s ohľadom na [+ak.]with regard to
s ohľadom na to, žeconsidering that
s okamžitou platnosťoueffective immediately
s oneskorenímbehind schedule
s pietoureverently
orn.zool.
s plávacou blanou
webbed
s pokojomcalmly
s poľutovanímregretfully
s poruchou sluchuhearing-impaired
s použitím n-čohoby sth.
S pozdravom ... [na konci listu]Yours sincerely ...
S pozdravom ... [na konci listu]Yours truly ...
s predstihomahead of time
s prepáčením za výrazif you'll pardon the expression
S prepáčením za výraz.Pardon my French. [coll.] [idiom]
s prestávkamiintermittently
s prestávkamion and off
S prianim veselých Vianoc a šťastného nového roku od...Best wishes for a merry Christmas and a happy New Year from ...
S priateľským pozdravom ... [na konci listu]Yours sincerely ...
jazyk.
s prízvukom
accented
s prúžkamistriped
S radosťou.With pleasure.
s ručným naťahovanímhand-winding
s rukami vbok(with) arms akimbo
s týmto cieľomfor this purpose
s účinnosťou od ...effective from ...
S úctivým pozdravom ... [na konci listu]Yours faithfully ...
S úctou ... [na konci listu]Yours faithfully ...
S úctou ... [na konci listu]Yours sincerely ...
S úctou ... [na konci listu]Yours truly ...
S úctou Váš ... [na konci listu]Yours faithfully ...
s úľavourelieved
s úmyslom urobiť n-čowith a view to sth./ doing sth.
s úsmevomsmilingly
s úzkosťouanxiously
s veľkou pravdepodobnosťouhighly likely
s veľkou pravdepodobnosťouin all likelihood
s vervouvigorously
s vetrom v chrbtedownwind
námor.
s vetrom z provy
aback
s výnimkou [+gen.]aside from
s výnimkou [+gen.]but
s výnimkou [+gen.]except
s výnimkou [+gen.]except for
s výnimkou [+gen.]excluding
s výnimkou [+gen.]outside of [except for]
voj.
s vysokou hodnosťou
high-ranking
s vysokou pravdepodobnosťouhighly likely
sa [gen., ak.]oneself
etn.
Saam {m} [aj: Sám]
Saami [spv.]
etn.
Saam {m} [aj: Sám]
Sami
jazyk.
saamčina {f} [aj: sámčina]
Sami
etn.
Saamka {f} [aj: Sámka]
Saami [female] [spv.]
etn.
Saamka {f} [aj: Sámka]
Sami [female]
etn.
saamsky [aj: sámsky]
Saami [spv.]
etn.
saamsky [aj: sámsky]
Sami
nábož.
sabat {m}
Shabbat [among Sephardic Jews and in Israel: the Sabbath]
nábož.
sabat {m}
the Sabbath
sabotáž {f}act of sabotage
sabotáž {f}sabotage
sabotér {m}saboteur
sabotérka {f}saboteur [female]
sabotérsky čin {m}act of sabotage
sabotovať n-čo [nedok.]to sabotage sth.
Page 1 of 68 for the letter S in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022