Page 1 of 27 for the letter U in the Slovak-English dictionary
u [+gen.] [len v spojení s osobami, príp. zvieratami]
with
u protinožcov [v Austrálii al. na Novom Zélande]
down under [coll.]
ubabraný
grubby
mucky [coll.]
ubezpečenie {n}
affirmation
assurance
ubezpečiť [dok.]
to assure
ubezpečiť n-ho o n-čom [dok.]
to assure sb. of sth.
ubezpečiť sa, či / že ... [dok.]
to make sure that ...
ubíjajúci
frustrating
ubikácia {f}
quaters {pl}
ublíženie {n}
harm
ublíženie {n} na zdraví
batterypráv.
ublížiť n-mu [dok.]
to do sb. harm
to hurt sb.
to scathe sb. [archaic] [harm or injure]
ublížiť n-mu/ n-čomu [dok.]
to harm sb./sth.
ubližovať n-mu [nedok.]
to harm sb.
úbočie {n}
hillside
inclinegeogr.
slopegeogr.
úbohá výhovorka {f} [zlá]
lame excuse
poor excuse
úboho
miserably
pathetically [coll.]
úbohý
cheap
miserable
pathetic
poor
sorry
úbohý [biedny, žalostný]
pitiful
úbohý [nedostačujúci]
meager [Am.]
meagre [Br.]
úbohý [slabý, podpriemerný]
two-bit [Am.] [coll.]
úbohý [žalostný; podpriemerný]
wretched [pitiful; miserable]
úbor {m}
costumeodev
outfitodev
úbor {m} [oblečenie na urč. účel]
suitodev
úbožiak {m}
poor devil
poor man
poor thing
wretch
úbožiatko {n}
poor little thing
ubúdať [nedok.] [byť na ústupe: energia, sily, nadšenie ap.]
to ebb (away)
úbytok {m}
decline
decrease
loss
úbytok {m} na váhe
loss in weight
weight loss
úbytok {m} vápnika
calcium lossmed.
úbytok {m} vápnika v kostiach
loss of calcium in bonesmed.
ubytovanie {n}
accomodation
ubytovanie {n} s raňajkami
bed and breakfastturist.
ubytovanie {n} v súkromí
private accomodationturist.
ubytovanie a strava
room and boardturist.
ubytovať n-ho [dok.]
to accommodate sb.
to house sb.
to put sb. up [accommodate]
ubytovať sa [dok.]
to book in [Br.]turist.
to check inturist.
ubytovať u seba n-ho [dok.]
to take sb. in [accommodate]
ubytovňa {f}
hostelturist.
quaters {pl}
učarovať n-mu [dok.] [aj obr.] [zapôsobiť čarami al. osobným čarom]
to bewitch sb.
účasť {f}
participation
presence
účasť {f} [počet návštevníkov ap.]
turnout
účasť {f} [súcit]
sympathy
účasť {f} na n-čom
involvement in sth.
účasť {f} na n-čom [angažovanie sa]
engagement in sth.
účastníčka {f}
attendant [female]
attendee [female]
participant [female]
účastníčka {f} štvrťfinále
quarterfinalist [female]šport
účastník {m}
attendant
attendee
participant
subscribertelekom.
účastník {m} konania
litigantpráv.
účastník {m} štvrťfinále
quarterfinalistšport
účastný [súcitný]
sympathetic
učebné pomôcky {pl}
teaching aidsvzdel.
učebnica {f}
schoolbookvzdel.
textbookvzdel.
učebný plán {m}
curriculumvzdel.
účel {m}
intention
purpose
Účel svätí prostriedky.
The end justifies the means.
ucelenosť {f}
compactness
ucelený
compact
complete
connected
účelný
practical [useful]
účelný [praktický, bez zbytočností]
no-nonsense [of things]
učeň {m}
apprenticevzdel.
učenec {m}
scholar
učenie {n}
teachingvzdel.
teachings
učeník {m}
disciplebibl.
učenosť {f}
scholarship
u [+gen.] [len v spojení s osobami, príp. zvieratami]with
u protinožcov [v Austrálii al. na Novom Zélande]down under [coll.]
ubabranýgrubby
ubabranýmucky [coll.]
ubezpečenie {n}affirmation
ubezpečenie {n}assurance
ubezpečiť [dok.]to assure
ubezpečiť n-ho o n-čom [dok.]to assure sb. of sth.
ubezpečiť sa, či / že ... [dok.]to make sure that ...
ubíjajúcifrustrating
ubikácia {f}quaters {pl}
ublíženie {n}harm
práv.
ublíženie {n} na zdraví
battery
ublížiť n-mu [dok.]to do sb. harm
ublížiť n-mu [dok.]to hurt sb.
ublížiť n-mu [dok.]to scathe sb. [archaic] [harm or injure]
ublížiť n-mu/ n-čomu [dok.]to harm sb./sth.
ubližovať n-mu [nedok.]to harm sb.
úbočie {n}hillside
geogr.
úbočie {n}
incline
geogr.
úbočie {n}
slope
úbohá výhovorka {f} [zlá]lame excuse
úbohá výhovorka {f} [zlá]poor excuse
úbohomiserably
úbohopathetically [coll.]
úbohýcheap
úbohýmiserable
úbohýpathetic
úbohýpoor
úbohýsorry
úbohý [biedny, žalostný]pitiful
úbohý [nedostačujúci]meager [Am.]
úbohý [nedostačujúci]meagre [Br.]
úbohý [slabý, podpriemerný]two-bit [Am.] [coll.]
úbohý [žalostný; podpriemerný]wretched [pitiful; miserable]
odev
úbor {m}
costume
odev
úbor {m}
outfit
odev
úbor {m} [oblečenie na urč. účel]
suit
úbožiak {m}poor devil
úbožiak {m}poor man
úbožiak {m}poor thing
úbožiak {m}wretch
úbožiatko {n}poor little thing
ubúdať [nedok.] [byť na ústupe: energia, sily, nadšenie ap.]to ebb (away)
úbytok {m}decline
úbytok {m}decrease
úbytok {m}loss
úbytok {m} na váheloss in weight
úbytok {m} na váheweight loss
med.
úbytok {m} vápnika
calcium loss
med.
úbytok {m} vápnika v kostiach
loss of calcium in bones
ubytovanie {n}accomodation
turist.
ubytovanie {n} s raňajkami
bed and breakfast
turist.
ubytovanie {n} v súkromí
private accomodation
turist.
ubytovanie a strava
room and board
ubytovať n-ho [dok.]to accommodate sb.
ubytovať n-ho [dok.]to house sb.
ubytovať n-ho [dok.]to put sb. up [accommodate]
turist.
ubytovať sa [dok.]
to book in [Br.]
turist.
ubytovať sa [dok.]
to check in
ubytovať u seba n-ho [dok.]to take sb. in [accommodate]
turist.
ubytovňa {f}
hostel
ubytovňa {f}quaters {pl}
učarovať n-mu [dok.] [aj obr.] [zapôsobiť čarami al. osobným čarom]to bewitch sb.
účasť {f}participation
účasť {f}presence
účasť {f} [počet návštevníkov ap.]turnout
účasť {f} [súcit]sympathy
účasť {f} na n-čominvolvement in sth.
účasť {f} na n-čom [angažovanie sa]engagement in sth.
účastníčka {f}attendant [female]
účastníčka {f}attendee [female]
účastníčka {f}participant [female]
šport
účastníčka {f} štvrťfinále
quarterfinalist [female]
účastník {m}attendant
účastník {m}attendee
účastník {m}participant
telekom.
účastník {m}
subscriber
práv.
účastník {m} konania
litigant
šport
účastník {m} štvrťfinále
quarterfinalist
účastný [súcitný]sympathetic
vzdel.
učebné pomôcky {pl}
teaching aids
vzdel.
učebnica {f}
schoolbook
vzdel.
učebnica {f}
textbook
vzdel.
učebný plán {m}
curriculum
účel {m}intention
účel {m}purpose
Účel svätí prostriedky.The end justifies the means.
ucelenosť {f}compactness
ucelenýcompact
ucelenýcomplete
ucelenýconnected
účelnýpractical [useful]
účelný [praktický, bez zbytočností]no-nonsense [of things]
vzdel.
učeň {m}
apprentice
učenec {m}scholar
vzdel.
učenie {n}
teaching
učenie {n}teachings
bibl.
učeník {m}
disciple
učenosť {f}scholarship
Page 1 of 27 for the letter U in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2022