Page 1 of 73 for the letter V in the Slovak-English dictionary
v [+lok.]
at
in
inside
on
v [+lok.] [uprostred]
amid
v [+lok.] [vo vnútri]
within
v [vo]
in the
v (povznesenej) nálade [podnapitý]
tiddly [Br.] [coll.] [sightly drunk]
tipsy [coll.]
v (povznesenej) nálade [rozjarený, hl. po alkohole]
mellow [coll.]
v abecednom poradí
alphabetically
in alphabetical order
v akejkoľvek situácii
in any situation
v bezpečnej vzdialenosti
at a safe distance
v bezprostrednej blízkosti
in immediate proximity
v blízkej budúcnosti
any time soon
in the foreseeable future
in the near term
v blízkom okolí n-čoho
in the vicinity of sth.
v budúcnosti [od danej chvíle, v blízkej budúcnosti]
going forward
v čase (svojho) najväčšieho rozmachu
in one's heyday
v celej svojej kráse [idióm]
in all sb.'s / sth.'s glory [idiom]
v celku
in its entirety
v celom (svojom) rozsahu
in its entirety
v celosvetovom meradle
on a global scale
v chvate
hastily
in a hurry
in haste
v číselnom poradí
in numerical order
v cudzine
abroad [in a foreign country or countries]
v danom prípade
in a / the given case
in the present case
v dezolátnom stave
in dilapidated condition
v diaľke
in the distance
v dlhodobom horizonte
in the long run
v dlhšom časovom období
in the long run
v dnešných dňoch
nowadays
v dobrej forme
fit
v dobrej kondícii
fit
v dobrej nálade
good-humored [Am.]
good-humoredly [Am.]
good-humoured [Br.]
good-humouredly [Br.]
in good spirits
v dobrej viere
in good faith
v dohľadnom čase
any time soon
in the foreseeable future
v dôsledku [+gen.]
as a result of
due to
in consequence of
v dôsledku n-čoho
in the aftermath of sth.
v dôsledku toho
by implication
consequentially
v dosluchu
within earshot
v globálnom meradle
on a global scale
v hlavnej úlohe
starringfilm
v hĺbke duše
deep down inside
v hĺbke srdca [obr.]
deep in the heart [fig.]
v hodine dvanástej [idióm] [v poslednej chvíli]
in the nick of time [idiom]
v hodinových intervaloch
at hourly intervals
v hrubom náčrte
schematically
v istej vzdialenosti
at a distance
v istom zmysle (slova)
in a manner of speaking
v jednom kuse [bez prerušenia]
twenty-four seven
v jednom kuse [celý čas]
all the time
v jednom ťahu [bez prerušenia]
at a stretch
v jeseni
in autumn
v každom prípade
anyway
at any rate
in any case
no matter what
v každom prípade [rozhodne]
by all means
v kľaku
when kneeling
v kocke [stručne]
in short
v konečnom dôsledku
at the end of the day [idiom]
in the long run
v krajnom prípade
as a last resort
v krátkodobom horizonte
in the near term
v krátkom čase
in the near term
v ktorom
in whom
v kuse [ľud.] [bez prerušenia]
at a stretch
v kvete
abloom [postpos.]
v lete
in summer
v letku [rýchlo]
in haste
v logickom slede
in logical sequence
v malej miere
on a small scale
v malom
on a small scale
v malom meradle
on a small scale
v malom rozsahu
on a small scale
v maximálne možnej miere
to the fullest extent
v medziach [+gen.]
within
v mene [+gen.]
for
on behalf of
v mene n-čoho [obr.]
under the banner of sth. [idiom]
v menšej miere
on a smaller scale
v menšom meradle
on a smaller scale
v menšom rozsahu
on a smaller scale
v mihu (oka)
at the double [Br.]
before you could blink [idiom]
in a heartbeat [idiom]
v [+lok.]at
v [+lok.]in
v [+lok.]inside
v [+lok.]on
v [+lok.] [uprostred]amid
v [+lok.] [vo vnútri]within
v [vo]in the
v (povznesenej) nálade [podnapitý]tiddly [Br.] [coll.] [sightly drunk]
v (povznesenej) nálade [podnapitý]tipsy [coll.]
v (povznesenej) nálade [rozjarený, hl. po alkohole]mellow [coll.]
v abecednom poradíalphabetically
v abecednom poradíin alphabetical order
v akejkoľvek situáciiin any situation
v bezpečnej vzdialenostiat a safe distance
v bezprostrednej blízkostiin immediate proximity
v blízkej budúcnostiany time soon
v blízkej budúcnostiin the foreseeable future
v blízkej budúcnostiin the near term
v blízkom okolí n-čohoin the vicinity of sth.
v budúcnosti [od danej chvíle, v blízkej budúcnosti]going forward
v čase (svojho) najväčšieho rozmachuin one's heyday
v celej svojej kráse [idióm]in all sb.'s / sth.'s glory [idiom]
v celkuin its entirety
v celom (svojom) rozsahuin its entirety
v celosvetovom meradleon a global scale
v chvatehastily
v chvatein a hurry
v chvatein haste
v číselnom poradíin numerical order
v cudzineabroad [in a foreign country or countries]
v danom prípadein a / the given case
v danom prípadein the present case
v dezolátnom stavein dilapidated condition
v diaľkein the distance
v dlhodobom horizontein the long run
v dlhšom časovom obdobíin the long run
v dnešných dňochnowadays
v dobrej formefit
v dobrej kondíciifit
v dobrej náladegood-humored [Am.]
v dobrej náladegood-humoredly [Am.]
v dobrej náladegood-humoured [Br.]
v dobrej náladegood-humouredly [Br.]
v dobrej náladein good spirits
v dobrej vierein good faith
v dohľadnom časeany time soon
v dohľadnom časein the foreseeable future
v dôsledku [+gen.]as a result of
v dôsledku [+gen.]due to
v dôsledku [+gen.]in consequence of
v dôsledku n-čohoin the aftermath of sth.
v dôsledku tohoby implication
v dôsledku tohoconsequentially
v dosluchuwithin earshot
v globálnom meradleon a global scale
film
v hlavnej úlohe
starring
v hĺbke dušedeep down inside
v hĺbke srdca [obr.]deep in the heart [fig.]
v hodine dvanástej [idióm] [v poslednej chvíli]in the nick of time [idiom]
v hodinových intervalochat hourly intervals
v hrubom náčrteschematically
v istej vzdialenostiat a distance
v istom zmysle (slova)in a manner of speaking
v jednom kuse [bez prerušenia]twenty-four seven
v jednom kuse [celý čas]all the time
v jednom ťahu [bez prerušenia]at a stretch
v jeseniin autumn
v každom prípadeanyway
v každom prípadeat any rate
v každom prípadein any case
v každom prípadeno matter what
v každom prípade [rozhodne]by all means
v kľakuwhen kneeling
v kocke [stručne]in short
v konečnom dôsledkuat the end of the day [idiom]
v konečnom dôsledkuin the long run
v krajnom prípadeas a last resort
v krátkodobom horizontein the near term
v krátkom časein the near term
v ktoromin whom
v kuse [ľud.] [bez prerušenia]at a stretch
v kveteabloom [postpos.]
v letein summer
v letku [rýchlo]in haste
v logickom sledein logical sequence
v malej miereon a small scale
v malomon a small scale
v malom meradleon a small scale
v malom rozsahuon a small scale
v maximálne možnej miereto the fullest extent
v medziach [+gen.]within
v mene [+gen.]for
v mene [+gen.]on behalf of
v mene n-čoho [obr.]under the banner of sth. [idiom]
v menšej miereon a smaller scale
v menšom meradleon a smaller scale
v menšom rozsahuon a smaller scale
v mihu (oka)at the double [Br.]
v mihu (oka)before you could blink [idiom]
v mihu (oka)in a heartbeat [idiom]
Page 1 of 73 for the letter V in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023