Page 1 of 68 for the letter Z in the Slovak-English dictionary
z [+gen.]
from
of
out of
outta [coll.]
z [+gen.] [preč z; z povrchu n-čoho]
off
z [+gen.] [vyj. príčiny: pre, kvôli]
for
Z akého dôvodu?
On what grounds?
To what end?
z akéhokoľvek dôvodu
for any reason
for any reason whatsoever
z bezpečnej vzdialenosti
from a safe distance
z boku
laterally
z božej vôle
divinely ordainednábož.
z brucha [ľud.] [obr.] [povedať: bez rozmyslenia, bez prípravy]
offhand [without previous thought or preparation]
z času na čas
(every) once in a while
at times
every now and again
every now and then
from time to time
now and then
z času na čas [občas, nie často]
every so often
z celého sveta
from all over the world
z celej sily
at full blast [coll.] [idiom]
z chamtivosti
out of greed
z diaľky
from a distance
z dlhodobého hľadiska
in the long run
z donútenia
under duress
z dôvodu [+gen.] [kniž.]
by virtue of
in virtue of
z dôvodu n-čoho
on (the) grounds of sth.
z dôvodu, že ...
on the grounds that ...
z fleku [ľud.] [ihneď, bez zaváhania]
in a heartbeat [idiom]
on the spot [idiom]
right off the bat [Am.] [idiom]
z hľadiska [+gen.]
from the point of view of
in terms of
z hlavy [povedať: bez prípravy, narýchlo]
offhand [without previous thought or preparation]
z humanitárnych dôvodov
for humanitarian reasons
z iného sveta
otherworldly
z kopca
down the hill
z matkinej strany
maternal
z miesta na miesto
from place to place
z mnohých dôvodov
for many reasons
z muzeologického hľadiska
museologically
z náhleho popudu
on impulse
z nedostatku n-čoho
for lack of sth.
z Nemecka
from Germany
z ničoho nič
all of a sudden
out of the blue
out of thin air [idiom]
z ničoho nič [zrazu]
from nowhere
out of nowhere
z obavy pred [+inšt.]
for fear of
z očí do očí
eyeball to eyeball
face to face
z otcovej strany
paternal
z plného hrdla
at the top of one's voice
z podstaty
inherently
z praktického hľadiska
for all intents and purposes
for all practical purposes
to all intents and purposes
z právneho hľadiska
legally
z rozmaru
on a whim
z rôznych zdrojov
from various sources
z ruky do ruky [idióm]
from hand to hand [idiom]
Z tejto miestnosti by bola dobrá kancelária.
This room would make a nice office.
z teoretického hľadiska
in the abstract
z tesnej blízkosti
at close range
z titulu [+gen.] [kniž.]
by virtue of
in virtue of
z titulu n-čoho [kniž.]
on (the) grounds of sth.
z toho dôvodu
therefore
z toho vyplývajúci
consequent
consequential [resultant]
resultant
z tohto dôvodu
for this reason
therefore
z veľkej časti
largely
z vlastného rozhodnutia
by choice
z vlastnej skúsenosti
(at) first hand [idiom]
Z-plastika {f}
Z-plastymed.
za [+ak.]
abaft [direction]námor.
behind [direction]
beyond [direction]
za [+ak.] [čas. rozsah]
in
za [+ak.] [vyj. príčinu, účel, mieru]
for
za [+gen.]
under
za [+gen.] [počas]
amid
during
za [+gen.] [v mene, v zastúpení n-ho]
on behalf of
za [+inšt.]
abaft [place]námor.
after
around
behind [place]
beyond [place]
round
za bieleho dňa [idióm]
in broad daylight [idiom]
za brieždenia
at the crack of dawn [idiom]
za cenu n-čoho
at the expense of sth.
za chodu
on the fly [coll.] [idiom]
z [+gen.]from
z [+gen.]of
z [+gen.]out of
z [+gen.]outta [coll.]
z [+gen.] [preč z; z povrchu n-čoho]off
z [+gen.] [vyj. príčiny: pre, kvôli]for
Z akého dôvodu?On what grounds?
Z akého dôvodu?To what end?
z akéhokoľvek dôvodufor any reason
z akéhokoľvek dôvodufor any reason whatsoever
z bezpečnej vzdialenostifrom a safe distance
z bokulaterally
nábož.
z božej vôle
divinely ordained
z brucha [ľud.] [obr.] [povedať: bez rozmyslenia, bez prípravy]offhand [without previous thought or preparation]
z času na čas(every) once in a while
z času na časat times
z času na časevery now and again
z času na časevery now and then
z času na časfrom time to time
z času na časnow and then
z času na čas [občas, nie často]every so often
z celého svetafrom all over the world
z celej silyat full blast [coll.] [idiom]
z chamtivostiout of greed
z diaľkyfrom a distance
z dlhodobého hľadiskain the long run
z donúteniaunder duress
z dôvodu [+gen.] [kniž.]by virtue of
z dôvodu [+gen.] [kniž.]in virtue of
z dôvodu n-čohoon (the) grounds of sth.
z dôvodu, že ...on the grounds that ...
z fleku [ľud.] [ihneď, bez zaváhania]in a heartbeat [idiom]
z fleku [ľud.] [ihneď, bez zaváhania]on the spot [idiom]
z fleku [ľud.] [ihneď, bez zaváhania]right off the bat [Am.] [idiom]
z hľadiska [+gen.]from the point of view of
z hľadiska [+gen.]in terms of
z hlavy [povedať: bez prípravy, narýchlo]offhand [without previous thought or preparation]
z humanitárnych dôvodovfor humanitarian reasons
z iného svetaotherworldly
z kopcadown the hill
z matkinej stranymaternal
z miesta na miestofrom place to place
z mnohých dôvodovfor many reasons
z muzeologického hľadiskamuseologically
z náhleho popuduon impulse
z nedostatku n-čohofor lack of sth.
z Nemeckafrom Germany
z ničoho ničall of a sudden
z ničoho ničout of the blue
z ničoho ničout of thin air [idiom]
z ničoho nič [zrazu]from nowhere
z ničoho nič [zrazu]out of nowhere
z obavy pred [+inšt.]for fear of
z očí do očíeyeball to eyeball
z očí do očíface to face
z otcovej stranypaternal
z plného hrdlaat the top of one's voice
z podstatyinherently
z praktického hľadiskafor all intents and purposes
z praktického hľadiskafor all practical purposes
z praktického hľadiskato all intents and purposes
z právneho hľadiskalegally
z rozmaruon a whim
z rôznych zdrojovfrom various sources
z ruky do ruky [idióm]from hand to hand [idiom]
Z tejto miestnosti by bola dobrá kancelária.This room would make a nice office.
z teoretického hľadiskain the abstract
z tesnej blízkostiat close range
z titulu [+gen.] [kniž.]by virtue of
z titulu [+gen.] [kniž.]in virtue of
z titulu n-čoho [kniž.]on (the) grounds of sth.
z toho dôvodutherefore
z toho vyplývajúciconsequent
z toho vyplývajúciconsequential [resultant]
z toho vyplývajúciresultant
z tohto dôvodufor this reason
z tohto dôvodutherefore
z veľkej častilargely
z vlastného rozhodnutiaby choice
z vlastnej skúsenosti(at) first hand [idiom]
med.
Z-plastika {f}
Z-plasty
námor.
za [+ak.]
abaft [direction]
za [+ak.]behind [direction]
za [+ak.]beyond [direction]
za [+ak.] [čas. rozsah]in
za [+ak.] [vyj. príčinu, účel, mieru]for
za [+gen.]under
za [+gen.] [počas]amid
za [+gen.] [počas]during
za [+gen.] [v mene, v zastúpení n-ho]on behalf of
námor.
za [+inšt.]
abaft [place]
za [+inšt.]after
za [+inšt.]around
za [+inšt.]behind [place]
za [+inšt.]beyond [place]
za [+inšt.]round
za bieleho dňa [idióm]in broad daylight [idiom]
za brieždeniaat the crack of dawn [idiom]
za cenu n-čohoat the expense of sth.
za choduon the fly [coll.] [idiom]
Page 1 of 68 for the letter Z in the Slovak-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023