Advertisement
 Translation for 'skúsenosť' from Slovak to English
NOUN   skúsenosť | skúsenosti | skúsenosti | skúseností
skúsenosť {f}experience
skúsenosť {f} [negatívna]encounter [experience]
bolestná skúsenosť {f}painful experience
priama skúsenosť {f}first-hand experience
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
 • Novopozitivizmus vyčleňuje oproti axiomatickej formálnej vede reálnu vedu, ktorej zdrojom sú fakty obsiahnuté vo vetách opisujúcich skúsenosť zvaných protokolárne vety.
 • Empirická veda je veda, ktorá sa opiera o skúsenosť, empíriu.
 • Simeon zdôraznil, že takúto skúsenosť môžu dosiahnuť všetci, ktorí sa úprimne ponoria do života modlitby a tieto skúsenosti sú nevyhnutné pri interpretácii svätých Písiem.
 • Pochybnosť však vo filozofii smie viesť práve k dôkladnému premysleniu si svojej odpovede na osobnú skúsenosť.
 • Skúsenosť déjà vu sa zdá byť dosť bežná, lebo prieskumy uvádzajú, že viac ako 70 % populácie uvádza, že pocit déjà vu aspoň raz zažili.

 • Autobiografický román je román opisujúci vlastný životopis alebo vlastnú životnú skúsenosť.
 • Estetická skúsenosť je skúsenosť krásy neredukovateľná na ostatné formy skúsenosti.
 • Podľa Kanta je dogmatické poznanie také poznanie, ktoré prekračuje skúsenosť.
 • Sapirova-whorfova hypotéza je hypotéza, že jazyk určuje spôsob, akým ľudia vnímajú okolitý svet a štrukturujú skúsenosť.
 • Špekulatívna filozofia sú filozofické systémy založené na odvodzovaní poznania bez prihliadania na skúsenosť.

 • Empiréma je tvrdenie opierajúce sa o skúsenosť.
 • Podľa I. Kanta je afektácia fyzikálno-empirické pôsobenie veci osebe, ktorého neempirickým účinkom je skúsenosť.
 • Skúsenosť podľa (Aristotela) je poznanie jednotlivín; vzniká u ľudí z pamäti; lebo mnoho ráz opakovaný a pamäťou uchovaný vnem jednej a tej istej veci má význam (silu) jednej skúsenosti.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!