Advertisement
 Translation for 'skúsenosti' from Slovak to English
NOUN   skúsenosť | skúsenosti | skúsenosti | skúseností
zo skúsenosti {adv}by experience
voj.
bojové skúsenosti {pl}
combat experience {sg}
nedostatok {m} skúsenostíinexperience
3 Words
podľa mojich skúsenostíin my experience <IME>
z vlastnej skúsenosti {adv}(at) first hand [idiom]
založený na skúsenosti {adj}empiric
založený na skúsenosti {adj}empirical
4 Words
na základe vlastnej skúsenosti {adv}from one's own experience
hovoriť z vlastnej skúsenosti [nedok.]to speak from experience
9 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
 • Filozofická antropológia čerpá najmä z metodickej úvahy o ľudskej skúsenosti – personálnej skúsenosti, pričom metodický postup počíta so štúdiom ľudskej prirodzenosti a celistvosti ľudského bytia.
 • Prešiel viacerými lokalitami GULAG-u. Skúsenosti z Kolymského kraja zachytil v autobiografickej knihe "Sedem rokov na Severe" a vypovedal o nich v dokumentárnom filme "Prežili sme gulag" (ÚPN, 2008, réžia O. ...
 • Fujisawa zdôrazňuje svoje vlastné skúsenosti zo školy, kde sa učitelia väčšinou zamerali len na získavanie výborných záznamov o svojej práci, než skutočnému učeniu.
 • Tieto skúsenosti boli dôležité pre neskoršie projekty.
 • Vo svojej filozofii sa sústreďuje na skúmanie rôznych druhov skúsenosti, napríklad skúsenosti smrti.

 • Pretože prax ukázala, že samotné učenie sa teórie nestačí, rovnako ako nestačia samotné skúsenosti neopreté o hlboké znalosti pedagogiky.
 • ... Často inovátor nemá skúsenosti s výrobou, predajom a marketingom, nemá skúsenosti s organizáciou vo firme, takže mobilizácia sa týka práve toho).
 • Autor Zvieracej farmy, George Orwell, bol skôr sociálnym demokratom a práve preto si neraz dovolil kritizovať Josifa Stalina a jeho komunistický režim v Sovietskom zväze. Skúsenosti s komunizmom načerpal počas španielskej občianskej vojny (1936), v ktorej bojoval.
 • Vnímanie závisí od predchádzajúcich poznatkov a skúseností. Čím väčšie skúsenosti a poznatky má človek o objektoch, ktoré vníma, tým pestrejší a bohatší je obsah jeho vnemov.
 • Čistý um je podľa Kanta zdroj apriórnych pojmov (kategórií) a zásad (axióm) ako základov skúsenosti a jej objektov.

 • Estetická skúsenosť je skúsenosť krásy neredukovateľná na ostatné formy skúsenosti.
 • Z tohoto hľadiska je možné hovoriť aj o kolektívnej skúsenosti, v zásobe osvedčených vzorov konania, príbehov, jazykových obratov a pojmov, v ktorých členovia určitého spoločenstva využívajú skúsenosti iných.
 • Podmienka skúsenosti je okolnosť, ktorá je nevyhnutná pre vznik alebo existenciu skúsenosti, nie však úplne rozhodujúca.
 • Vychádza z konkrétnych údajov skúsenosti, tieto ďalej zhrňuje a systematizuje v pojmoch a nakoniec siaha k všeobecným princípom, celkom prekračujúcim rámec skúsenosti.
 • Reprezentácia tejto dvojakej hranice otvára možnosť neobjektivizujúcej skúsenosti.

 • "René mládenca príhody a skúsenosti" (v pôvodnom pravopise "René mláďenca Príhodi a Skúsenosťi") je prvý slovenský román.
 • Empirizmus sa snaží celé poznanie zdôvodniť skúsenosťou alebo na základe skúsenosti.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!