Advertisement
 Translation for 'zachovanie' from Slovak to English
NOUN   zachovanie | zachovania | zachovania | zachovaní
zachovanie {n}preservation
zachovanie {n}conservation
zachovanie {n} [dodržanie]observance
zachovanie {n} tajnostiobservance of secrecy
4 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Slovak
 • O zachovanie vytrácajúcej sa kultúry Ainuov sa pokúša centrum Sapporo Pirka Kotan, ktorého názov v jazyku Ainuov znamená Krásna dedina v Sapporo.
 • Zároveň je budova prvá rekonštrukcia architektúry kontroverzného obdobia socialistického realizmu so snahou o zachovanie pôvodného výrazu (zachovanie ducha doby).
 • Dôvodom ochrany je zachovanie územia s výskytom kriticky a silne ohrozených vodných, mokraďových a polostepných druhov rastlín a významnej hydrobiologickej lokality.
 • Dôvodom ochrany je zachovanie vegetácie potočného luhu s bleduľou jarnou "(Leucojum vernum)".
 • Dôvodom ochrany je zachovanie biotopu pastvín s prirodzenou druhovou skladbou porastov.

 • Dôvodom ochrany je zachovanie prirodzených rašelinových lúk na prameniskách.
 • Cieľom ochrany NPR Karlovské bučiny je zachovanie už spomínaných lesných biotopov (kvetnaté a vápnomilné bučiny) v prírode blízkom stave.
 • Dôvodom ochrany je zachovanie porastov, kveteny a krajinných útvarov.
 • Pamiatková starostlivosť alebo ochrana pamiatok je cielená snaha spoločnosti o zachovanie vybraných častí hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva, predovšetkým stavieb.
 • Dôvodom jej zriadenia bolo zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva krajiny.

 • Predmetom ochrany je zachovanie mezofytných lúk s výskytom početnej populácie vstavača obyčajného.
 • Dôvodom ochrany je zachovanie vodného režimu, zachovanie pôdnych pomerov a udržaním vysokej druhovej diverzity predovšetkým v lúčnych ekosystémoch a v ekosystéme rovnomenného rybníka.
 • Dôvodom ochrany je zachovanie a postupne zapojenie a obnova zvyškov prirodzených a prírode blízkych zmiešaných a listnatých porastov charakteru lipových dúbrav s bohatou kvetenou, na konci západnej hranice ich výskytu smerom od Dyje do Českomoravskej vrchoviny.
 • Dôvodom ochrany je zachovanie prevažne dubových a zmiešaných porastov s druhovo veľmi bohatým bylinným poschodím.
 • Súčasťou týchto opatrení by mala byť i starostlivosť o spodnú vrstvu týchto biotopov, hlavne zachovanie dostatočného počtu živných rastlín húseníc (Corydalis cava), ale i imág (napr.

 • Základnou požiadavkou je zachovanie vysokej tvrdosti rezného klina pri teplote obrábania, reznosti a odolnosti proti opotrebovaniu.
 • Astroblaster je založený na zákonoch zachovanie energie a hybnosti.
 • Ide predovšetkým o charakteristiky ako totalita (vláda jednej – komunistickej – strany, prehnaná štátna byrokracia, odbory ako pomocný nástroj vlády), zachovanie triednych rozdielov (prinajmenšom na úrovni vládnúca vrstva verzus ostatní), zachovanie deľby práce, povýšenie marxizmu na formu náboženstva (štátnu ideológiu) a pod.
 • Hegel používal termín 'zachovanie' pri charakterizovaní pohybu absolútnej idey.
Advertisement
© dict.cc Slovak-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!