Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'v zmysle zákona' von Slowakisch nach Deutsch
v zmysle zákonaim Sinne des Gesetzes
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'v zmysle zákona' von Slowakisch nach Deutsch

v zmysle zákona
im Sinne des Gesetzes
Werbung
Anwendungsbeispiele Slowakisch
 • Register politických strán a politických hnutí vedie v zmysle "Zákona č.
 • Prešovská univerzita v Prešove so sídlom v Prešove je v zmysle zákona č.
 • Sad Janka Kráľa ako 1. verejný park v strednej Európe je chránený v zmysle zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v kategórii historická zeleň.
 • Od roku 1994 v zmysle zákona o používaní jazyka národnostných menšín je úradný názov obce "Vinica – Ipolynyék".
 • Plavidlo je umelá plávajúca konštrukcia na akúkoľvek ľudskú činnosť na vodnej ploche, v zmysle Zákona o vnútrozemskej plavbe s výnimkou plte, ktorá sa vzhľadom na jej charakter, konštrukciu a ovládateľnosť klasifikuje ako plávajúce teleso.
 • uvedenie novozvoleného prezidenta do úradu, sa v zmysle zákona „o voľbách prezidenta Ruskej federácie“ musí konať po uplynutí šiestich rokov od momentu nástupu do funkcie predchádzajúceho prezidenta.
 • Europäische Reiseversicherung AG, organizačná zložka je špecializovanou poisťovňou a poskytuje iba produkty kryjúce cestovné riziká a poistenie úpadku v zmysle Zákona č.
 • Prípravou a realizáciou testovania je poverené oddelenie tvorby evalvačných nástrojov pre nižšie stredné vzdelávanie, ktoré pokračuje v školskom roku 2009/2010 v zmysle zákona č.
 • Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči vzniklo v zmysle zákona SNR č.542/1990 Zb. a bolo Ministerstvom školstva SR zaradené do siete stredných škôl na Slovensku dňa 20.6.1991.
 • 1971 v zmysle zákona o československej federácii.
 • Z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum od roku 2014 koordinuje a zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom štatistického zisťovania v oblasti kultúry v zmysle zákona č.
 • cesta (v zmysle zákona 135/1961, teda iná ako diaľnica) alebo miestna komunikácia prístupná len pre rýchlu motorovú dopravu.
 • Všetky študijné programy sú akreditované v zmysle Zákona č.
 • Udeľovať ho v zmysle zákona č. 60/1953 Zb. a nasledujúcich predpisov mohla - podobne ako druhý vedecký titul doktor vied - Československá akadémia vied, Slovenská akadémia vied alebo vysoká škola po obhájení kandidátskej dizertačnej práce.
 • Keďže Trenčín nie je mesto so samosprávou mestských častí, ako Bratislava alebo Košice, ide v zmysle zákona o obecnom zriadení len o časť obce, v ktorej je zriadený výbor mestského zastupiteľstva.
 • Na Slovensku sa v zmysle niektorých zákonov dlžobný úpis majúci povahu cenného papiera označuje ako dlhový cenný papier a v zmysle zákona o dlhopisoch dlžobné úpisy majúce povahu cenného papiera a spĺňajúce isté náležitosti označujú ako dlhopis.
 • Slovenská národná knižnica je v zmysle zákona NR SR č.
 • Na Slovensku platí, v zmysle zákona č. 84/1991 Zb., že sa môže prepravovať do 500 kg len na zvláštne povolenie.
 • Televízia sídli v Záhorskej Bystrici. V zmysle zákona o vysielaní a retransmisii je vysielateľ Markíza - Slovakia poskytovateľom televíznej programovej služby TV Markíza a ďalších, ktoré samy seba nazývajú skupina Markíza.
 • Najdôležitejším sprievodným javom zákona kauzality je časový posun vzniku reakcie (následku) na impulz akcie (príčiny).
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!