Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Uridin' von Slowakisch nach Deutsch
biochém.
uridín {m} <U, Urd>
Uridin {n} <U, Urd>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Uridin' von Slowakisch nach Deutsch

uridín {m} <U, Urd>
Uridin {n} <U, Urd>biochém.
Werbung
  • Uridin {n} <U, Urd> = uridín {m} <U, Urd>
alle anzeigen ...
Anwendungsbeispiele Slowakisch
  • Dihydrouridín alebo 5,6-dihydrouridín (skratka D, DHU alebo UH2) je pyrimidínový nukleozid, ktorý vzniká adíciou dvoch atómov vodíka na uridín. Kvôli tomu má dihydrouridín nasýtený kruh. Dihydrouridín sa skladá z bázy dihydrouracilu viazaného na pentózu a vyskytuje sa v molekulách tRNA a rRNA.
  • UMP sa následne premieňa na ostatné nukleotidy. Premenu na UDP katalyzuje uridín-cytidín kináza 2, premenu UDP na UTP katalyzuje nukleoziddifosfátkináza. Cytidíntrifosfát (CTP) vzniká z UTP pomocou CTP syntázy, pričom u ľudí je zdrojom amino skupiny glutamín. U baktérií reaguje priamo amoniak. Tymín sa syntetizuje v podobe dTMP z dUMP.
  • Tymidín je netoxický, keďže je to jeden zo štyroch nukleozidov tvoriacich DNA a prirodzene sa náchadza vo všetkých živých organizmoch a DNA vírusoch. RNA obsahuje namiesto tymidínu uridín (uracilový nukleozid). Uracil je veľmi podobný tymínu, ktorý sa takisto nazýva 5-metyluracil. Keďže tymínové nukleotidy sú prekurzorom DNA, ale nie RNA, predpona "deoxy" sa často vynecháva.
  • Deoxyuridín (dU) je nukleozid, ktorý sa skladá z bázy uracilu a pentózy deoxyribózy. Podobá sa na uridín, ale na 2' uhlíku ribózy je jeho hydroxylová skupina nahradená vodíkom. Deoxyuridín vzniká z deoxycytidínu pôsobením cytidíndeaminázy.
  • Lyzidín je nezvyčajný nukleozid, ktorý sa málokedy vyskytuje mimo tRNA. Je to derivát cytidínu, ktorého karbonylová skupina bola nahradená za aminokyselinu lyzín. Tretia pozícia antikodónu tRNA špecifickej pre izoleucín je typicky zamenená z cytozínu (ktorý by sa pároval s guanozínom) za lyzidín (ktorý sa páruje s adenozínom). Uridín na tejto pozícii nie je možné použiť, i keď sa bežne páruje s adenozínom, pretože pri wobble párovaní báz sa takisto páruje s guanozínom. Lyzidín teda umožňuje presnejšiu transláciu. Lyzidín sa označuje písmenom L alebo ako k2C (lyzín viazaný na C2 atóm cytidínu).

  • V štúdiách výskumu mozgu sa UMP využíva ako prostriedok pre dodanie uridínu. Uridín je aktívnou zložkou tejto zlúčeniny. Uridín je prítomný v mnohých jedlách, hlavne v podobe RNA. Nefosforylovaný uridín ale nie je biodostupný, pretože sa prakticky kompletne rozkladá v pečeni a tráviacom trakte.
  • Uridín sa v prírode bežne tvorí ako uridínmonofosfát (uridylát, UMP) de novo syntézou dekarboxyláciou orotidylátu. Túto reakciu katalyzuje orotidylátdekarboxyláza. Orotidylát sa tvorí z orotátu, ktorý reaguje s 5-fosforibozyl-1-pyrofosfátom (PRPP) za vzniku orotidylátu, čo katalyzuje pyrimidínfosforibozyltransferáza. Ororát vzniká v niekoľkých krokoch z karbamoylfosfátu a aspartátu.
  • Zdroje cytozínu v potrave predstavujú hlavne jedlá, ktoré majú vysoký obsah ribonukleovej kyseliny (RNA), U ľudí sa cytidín mení na uridín, ktorý je pravdepodobne zodpovedný za metabolické účinky cytidínu.
  • Pri rozklade dochádza k premene CMP na cytidín a následne na uridín, ktorý sa potom rozkladá až na β-alanín.
Werbung
© dict.cc Slovak-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!