Seite 1 von 55 für den Buchstaben V im Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch
v
in
v [+lok.]
im [Präp. + Art.: in dem]
v Adamovom rúchu [obr.]
im Adamskostüm [ugs.] [hum.]
v apríli
im April
v auguste
im August
v bezvedomí
bewusstlos
v blízkosti [+gen.]
in der Nähe (von)
v čase i nečase [idióm]
bei Wind und Wetter [Redewendung]
v celej Európe
in ganz Europa
v danom prípade
gegebenenfalls <ggf.>
v decembri
im Dezember
v dnešnej dobe
heutzutage
v dobrej viere
im guten Glaubenpráv.
in gutem Glaubenpráv.
v dohľadnom čase
in absehbarer Zeit
v dôsledku [+gen.]
infolge [+Gen.]
v elektronickej forme
in elektronischer Form
v elektronickej podobe
in elektronischer Form
v Evinom rúchu [obr.]
im Evaskostüm [ugs.] [hum.]
V hlave [Pixar Animation Studios]
Alles steht KopffilmF
v hĺbke srdca
im tiefsten Grunde des Herzens
v istom zmysle
gewissermaßen
v januári
im Jänner [österr.]
im Januar
v jednom kuse [ľud.] [bez prerušenia]
in einer Tour [ugs.]
v jeseni
im Herbst
v júli
im Juli
v júni
im Juni
v každom ohľade
in jedem Betracht [veraltet]
in jeder Hinsicht
v každom prípade
allerdings­
auf alle Fälle
auf jeden Fall
in jedem Fall
jedenfalls
v konečnom dôsledku
am Ende des Tages [Redewendung] [letztendlich]
v kruhu rodiny
im Kreis der Familie
v kuse [bez prerušenia]
am Stück [ununterbrochen]
v kuse [ľud.] [bez prerušenia]
in einer Tour [ugs.]
v ľahu
im Liegen
v lete
im Sommer
v máji
im Mai
v malom (množstve)
im Kleinenobch.
v marci
im März
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.nábož.
v minulosti
früher [in der Vergangenheit]
v mnohých ohľadoch
in vieler Hinsicht
v momente [ľud.]
ruckzuck [ugs.] [auch: ruck, zuck]
v momente [ľud.] [rýchlo, ihneď]
auf die Schnelle [ugs.]
v najhoršom prípade
schlimmstenfalls
v nebi
im Himmel
v nedeľu
am Sonntag
v nemčine
im Deutschen [in der deutschen Sprache]
v Nemecku
in Deutschland
v neprospech [+gen.]
zu Ungunsten [+Gen.]
v neprospech n-ho
zu jds. Nachteil
v nevyhnutnom prípade
notfalls
V nijakom prípade!
Auf keinen Fall!
v noci
in der Nacht
nachts
v novembri
im November
v núdzi
im Notfall
v ohrození života
in Lebensgefahr
v októbri
im Oktober
v opačnom prípade
andernfalls
v papierovej forme
in Papierform
v piatok
am Freitag
v plnej miere
in vollem Umfang
v plnej paráde [idióm]
in voller Montur [Redewendung]
v plnej poľnej [idióm]
in voller Montur [Redewendung]
v plnej výške
in voller Höhe
v plnom rozsahu
in vollem Umfang
v podobe [+gen.]
-förmig
in Form [+Gen.]
v podstate
im Grunde
v pondelok
am Montag
v poriadku
in Ordnung
V poriadku.
Passt. [ugs.]
v porovnaní s n-ým/ n-čím
im Vergleich mit jdm./etw.
v poslednej chvíli
im letzten Moment
v poslednom čase
in letzter Zeit [neuerdings­]
neuerdings­
v poslednom okamihu
im letzten Augenblick
v pozore
in Habtachtstellungvoj.
v práškovej forme
in Pulverform
v prášku [v práškovej forme]
in Pulverform
v pravom zmysle slova
schlechthin
v pravý čas
zur rechten Zeit
v predaji
im Handelobch.
v prenesenom význame
in übertragener Bedeutungjazyk.
v prenesenom zmysle
im übertragenen Sinn [auch: im übertragenen Sinne]
v priebehu dňa
tagsüber
v priebehu týždňa
unter der Woche
v priemere
durchschnittlich
im Durchschnitt
v príhodnom okamihu
im geeigneten Moment
v princípe
im Grunde
im Prinzip
v prípade naliehavej potreby
notfalls
v prípade nutnosti
falls nötig
vin
v [+lok.]im [Präp. + Art.: in dem]
v Adamovom rúchu [obr.]im Adamskostüm [ugs.] [hum.]
v apríliim April
v augusteim August
v bezvedomíbewusstlos
v blízkosti [+gen.]in der Nähe (von)
v čase i nečase [idióm]bei Wind und Wetter [Redewendung]
v celej Európein ganz Europa
v danom prípadegegebenenfalls <ggf.>
v decembriim Dezember
v dnešnej dobeheutzutage
práv.
v dobrej viere
im guten Glauben
práv.
v dobrej viere
in gutem Glauben
v dohľadnom časein absehbarer Zeit
v dôsledku [+gen.]infolge [+Gen.]
v elektronickej formein elektronischer Form
v elektronickej podobein elektronischer Form
v Evinom rúchu [obr.]im Evaskostüm [ugs.] [hum.]
filmF
V hlave [Pixar Animation Studios]
Alles steht Kopf
v hĺbke srdcaim tiefsten Grunde des Herzens
v istom zmyslegewissermaßen
v januáriim Jänner [österr.]
v januáriim Januar
v jednom kuse [ľud.] [bez prerušenia]in einer Tour [ugs.]
v jeseniim Herbst
v júliim Juli
v júniim Juni
v každom ohľadein jedem Betracht [veraltet]
v každom ohľadein jeder Hinsicht
v každom prípadeallerdings­
v každom prípadeauf alle Fälle
v každom prípadeauf jeden Fall
v každom prípadein jedem Fall
v každom prípadejedenfalls
v konečnom dôsledkuam Ende des Tages [Redewendung] [letztendlich]
v kruhu rodinyim Kreis der Familie
v kuse [bez prerušenia]am Stück [ununterbrochen]
v kuse [ľud.] [bez prerušenia]in einer Tour [ugs.]
v ľahuim Liegen
v leteim Sommer
v májiim Mai
obch.
v malom (množstve)
im Kleinen
v marciim März
nábož.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
v minulostifrüher [in der Vergangenheit]
v mnohých ohľadochin vieler Hinsicht
v momente [ľud.]ruckzuck [ugs.] [auch: ruck, zuck]
v momente [ľud.] [rýchlo, ihneď]auf die Schnelle [ugs.]
v najhoršom prípadeschlimmstenfalls
v nebiim Himmel
v nedeľuam Sonntag
v nemčineim Deutschen [in der deutschen Sprache]
v Nemeckuin Deutschland
v neprospech [+gen.]zu Ungunsten [+Gen.]
v neprospech n-hozu jds. Nachteil
v nevyhnutnom prípadenotfalls
V nijakom prípade!Auf keinen Fall!
v nociin der Nacht
v nocinachts
v novembriim November
v núdziim Notfall
v ohrození životain Lebensgefahr
v októbriim Oktober
v opačnom prípadeandernfalls
v papierovej formein Papierform
v piatokam Freitag
v plnej mierein vollem Umfang
v plnej paráde [idióm]in voller Montur [Redewendung]
v plnej poľnej [idióm]in voller Montur [Redewendung]
v plnej výškein voller Höhe
v plnom rozsahuin vollem Umfang
v podobe [+gen.]-förmig
v podobe [+gen.]in Form [+Gen.]
v podstateim Grunde
v pondelokam Montag
v poriadkuin Ordnung
V poriadku.Passt. [ugs.]
v porovnaní s n-ým/ n-čímim Vergleich mit jdm./etw.
v poslednej chvíliim letzten Moment
v poslednom časein letzter Zeit [neuerdings­]
v poslednom časeneuerdings­
v poslednom okamihuim letzten Augenblick
voj.
v pozore
in Habtachtstellung
v práškovej formein Pulverform
v prášku [v práškovej forme]in Pulverform
v pravom zmysle slovaschlechthin
v pravý časzur rechten Zeit
obch.
v predaji
im Handel
jazyk.
v prenesenom význame
in übertragener Bedeutung
v prenesenom zmysleim übertragenen Sinn [auch: im übertragenen Sinne]
v priebehu dňatagsüber
v priebehu týždňaunter der Woche
v priemeredurchschnittlich
v priemereim Durchschnitt
v príhodnom okamihuim geeigneten Moment
v princípeim Grunde
v princípeim Prinzip
v prípade naliehavej potrebynotfalls
v prípade nutnostifalls nötig
Seite 1 von 55 für den Buchstaben V im Slowakisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023