Page 1 of 8 for the letter I in the Swedish-English dictionary
i (det) långa loppet
in the long run
i akt och mening att göra ngt.
for the purpose of doing sth.
i all evighet
for evermore
i alla fall
at any rate
in any case
i alla regnbågens färger
in all (the) colors of the rainbow [Am.]
in all (the) colours of the rainbow [Br.]
i alla väderstreck
in all directions
i allmänhet
generally
generally speaking
in general
on the whole
i allt väsentligt
essentially
i år
this year
i bakgrunden
in the background
i bästa fall
at the best of timesidiom
i början
initially
i dag
today
i det följande
hereinafter
i det här avseendet
in this respect
i det här hänseendet
in this respect
I det lugnaste vattnet går de största fiskarna.
Still waters run deep.
i efterhand
in hindsight
in retrospect
i egentlig mening
in a proper sense
in its true sense
i enlighet med ...
in accordance with ...
i ett nötskal [bildl.]
in a nutshell
i fjärran
in the distance
i fjol
last year
previous year
i följd
consecutivly
successively
i förgrunden
in the foreground
i förrgår
the day before yesterday
i förväg
beforehand
i fråga om
concerning
i framtiden
in the future
i fred
alone
i fredags
last Friday
i fria luften
in the open air
i friska luften
in the fresh air
i genomsnitt
on average
i god tid
just in time
i god tro
in good faith
i grevens tid [idiom]
in the (very) last moment
i helgen
this weekend
i höstas
last autumn
i huvudsak
mainly
i jul
this Christmas
i kraft av
by virtue of
i kvadrat
squared [number]mate.
i kväll
this evening
i lagens mening
according to the law
in the eyes of the law
i lagens namn
in the name of the lawjur.
i lager
in stock
i likhet med ...
in common with ...
i mängder
galore [postpos.]
i massor
galore [postpos.]
i medeltal
on average
i mellantiden
in the meantime
i mitt tycke
to my mind
i mitten av
in the middle of
i morse
this morning
i motsats till
in contrast to
i närheten
nearby
i närheten av
near
i natt
tonight
i ngns. ställe
on someone's behalf
i norr
in the north
i nyskick
in mint condition
i onödan
needlessly
i överflöd
galore [postpos.]
i övermorgon
overmorrow [obs.]
the day after tomorrow
i påskas
last Easter
i plan [med]
flush [with]
i radion
on the radio
i rampljuset
in the limelightidiom
i rumstemperatur
at room temperature
i så fall
in that case
i samband med ...
in conjunction with ...
I sanningens tjänst
Just Cause [Arne Glimcher]filmF
i sin helhet
in its entirety
i sista hand
ultimately
i sista minuten
last-minute
i slutändan
ultimately [in the end]
i snabb följd
in quick succession
i snigelfart [idiom]
at a snail's pace [idiom]
i söder
in the south
i sommar
this summer
i somras
last summer
i stället
instead
i stället för
instead of
i synnerhet
in particular
particularly
i takt med ...
in time with ...
i tal och skrift
in speech and writing
i tid
in time
i (det) långa loppetin the long run
i akt och mening att göra ngt.for the purpose of doing sth.
i all evighetfor evermore
i alla fallat any rate
i alla fallin any case
i alla regnbågens färgerin all (the) colors of the rainbow [Am.]
i alla regnbågens färgerin all (the) colours of the rainbow [Br.]
i alla väderstreckin all directions
i allmänhetgenerally
i allmänhetgenerally speaking
i allmänhetin general
i allmänheton the whole
i allt väsentligtessentially
i årthis year
i bakgrundenin the background
idiom
i bästa fall
at the best of times
i börjaninitially
i dagtoday
i det följandehereinafter
i det här avseendetin this respect
i det här hänseendetin this respect
I det lugnaste vattnet går de största fiskarna.Still waters run deep.
i efterhandin hindsight
i efterhandin retrospect
i egentlig meningin a proper sense
i egentlig meningin its true sense
i enlighet med ...in accordance with ...
i ett nötskal [bildl.]in a nutshell
i fjärranin the distance
i fjollast year
i fjolprevious year
i följdconsecutivly
i följdsuccessively
i förgrundenin the foreground
i förrgårthe day before yesterday
i förvägbeforehand
i fråga omconcerning
i framtidenin the future
i fredalone
i fredagslast Friday
i fria luftenin the open air
i friska luftenin the fresh air
i genomsnitton average
i god tidjust in time
i god troin good faith
i grevens tid [idiom]in the (very) last moment
i helgenthis weekend
i höstaslast autumn
i huvudsakmainly
i julthis Christmas
i kraft avby virtue of
mate.
i kvadrat
squared [number]
i kvällthis evening
i lagens meningaccording to the law
i lagens meningin the eyes of the law
jur.
i lagens namn
in the name of the law
i lagerin stock
i likhet med ...in common with ...
i mängdergalore [postpos.]
i massorgalore [postpos.]
i medeltalon average
i mellantidenin the meantime
i mitt tycketo my mind
i mitten avin the middle of
i morsethis morning
i motsats tillin contrast to
i närhetennearby
i närheten avnear
i natttonight
i ngns. ställeon someone's behalf
i norrin the north
i nyskickin mint condition
i onödanneedlessly
i överflödgalore [postpos.]
i övermorgonovermorrow [obs.]
i övermorgonthe day after tomorrow
i påskaslast Easter
i plan [med]flush [with]
i radionon the radio
idiom
i rampljuset
in the limelight
i rumstemperaturat room temperature
i så fallin that case
i samband med ...in conjunction with ...
filmF
I sanningens tjänst
Just Cause [Arne Glimcher]
i sin helhetin its entirety
i sista handultimately
i sista minutenlast-minute
i slutändanultimately [in the end]
i snabb följdin quick succession
i snigelfart [idiom]at a snail's pace [idiom]
i söderin the south
i sommarthis summer
i somraslast summer
i ställetinstead
i stället förinstead of
i synnerhetin particular
i synnerhetparticularly
i takt med ...in time with ...
i tal och skriftin speech and writing
i tidin time
Page 1 of 8 for the letter I in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023