Page 1 of 14 for the letter P in the Swedish-English dictionary
patt [oböjl.]
in stalemate [chess, or fig.]
patt {u}
stalematespel
p-piller {n}
birth control pillfarmaci
p-skiva {u}
parking disc [Br.]fordon
parking disk [Am.]fordon
on
upon
på allvar
in earnest
seriously
på baksidan
at the back
på begäran
on application
on request
på bio
at the cinema
På bio nu.
In theaters now. [Am.]market.
på det viset
thus [in this way]
på eftermiddagen
in the afternoon
på eget ansvar
on one's own responsibility
på eget bevåg
with a will of its own
på ett iögonfallande sätt
conspicuously
på förhand
beforehand
in advance
på grund
agroundsjöf.
på grund av
owing to
på grund av <p.g.a.>
because of
due to
på grund av ngt.
due to sth.
på halv stång [flagga]
at half mast
på hemväg
homeward bound
på höger hand
on the right-hand side
på intet sätt
by no means
på intet vis
in no case
in no way
på kanelen [alkoholpåverkad]
drunkdroger
pickled [coll.] [drunk]
på kort sikt
in the short term
på kvällen
in the evening
på kvällstid
in the evening
på lång sikt
in the long term
på liknande sätt
similarly
på liv och död [bildl.]
to the death [fig.]
på måfå [vard.]
at random
på måndag
on Monday
på många sätt och vis
in many respects
på middagen
at midday
på morgonen
in the morning
på något sätt
somehow
på något vis
somehow
på nästa måndag
next Monday
på nåt vis
somehow
på nätet
online
på natten
at night
på ngns. vägnar
on behalf of sb.
på platsen
on-site
på prov
on trial
på så sätt och vis
in this manner
på senaste tiden
lately
recently
på sista tiden
recently
på sistone
lately
på sommaren
in the summertime
på söndagar
(on) Sundays
på söndagarna
on Sundays
På spaning efter den tid som flytt
In Search of Lost Time [Marcel Proust]litt.F
på spel
at stake
på svenska
in Swedishling.
på tisdagar
(on) Tuesdays
på toppen
at the top
on top
på väg till ...
on the way to ...
på vänstra sidan
on the left
on the left-hand side
på varandra följande
consecutive
på vardagarna
on weekdays
på veckodagarna
on weekdays
på vinst och förlust
haphazardly
på- och avklädning {u}
dressing and undressing
att påbörja
to begin
påbudsskylt {u}
mandatory-sign
Pacifiken {u} [best. f.]
Pacific Oceangeogr.sjöf.
Pacifiska oceanen {u} [best. f.]
Pacific Oceangeogr.sjöf.
pacifism {u}
pacifismpol.
att packa
to pack
att packa in
to wrap up
packe {n}
parcel
packis {u}
pack ice
packning {u}
seal
packtejp {u}
package tape
parcel tape
padda {u} [groddjur]
hoptoad [Am.] [regional] [toad]zool.T
paddock [archaic or Scot.] [toad]zool.T
toadzool.T
padda {u} [vard.] [surfplatta]
tablet [computer]inform.
paddelsurfing {u}
standup paddleboarding <SUP>sport
att paddla
to paddle [canoe etc.]
padel {u}
padelsport
padeltennis {u}
padelsport
påfågel {u}
peacock
påfågelgök {u} [Dromococcyx pavoninus]
pavonine cuckooorn.T
Påfågeln {u} [best. f.] [Pavo] [stjärnbild]
Pavo <Pav> [constellation]astron.
påfrestande [oböjl.]
strenuous
patt [oböjl.]in stalemate [chess, or fig.]
spel
patt {u}
stalemate
farmaci
p-piller {n}
birth control pill
fordon
p-skiva {u}
parking disc [Br.]
fordon
p-skiva {u}
parking disk [Am.]
on
upon
på allvarin earnest
på allvarseriously
på baksidanat the back
på begäranon application
på begäranon request
på bioat the cinema
market.
På bio nu.
In theaters now. [Am.]
på det visetthus [in this way]
på eftermiddagenin the afternoon
på eget ansvaron one's own responsibility
på eget bevågwith a will of its own
på ett iögonfallande sättconspicuously
på förhandbeforehand
på förhandin advance
sjöf.
på grund
aground
på grund avowing to
på grund av <p.g.a.>because of
på grund av <p.g.a.>due to
på grund av ngt.due to sth.
på halv stång [flagga]at half mast
på hemväghomeward bound
på höger handon the right-hand side
på intet sättby no means
på intet visin no case
på intet visin no way
droger
på kanelen [alkoholpåverkad]
drunk
på kanelen [alkoholpåverkad]pickled [coll.] [drunk]
på kort siktin the short term
på kvällenin the evening
på kvällstidin the evening
på lång siktin the long term
på liknande sättsimilarly
på liv och död [bildl.]to the death [fig.]
på måfå [vard.]at random
på måndagon Monday
på många sätt och visin many respects
på middagenat midday
på morgonenin the morning
på något sättsomehow
på något vissomehow
på nästa måndagnext Monday
på nåt vissomehow
på nätetonline
på nattenat night
på ngns. vägnaron behalf of sb.
på platsenon-site
på provon trial
på så sätt och visin this manner
på senaste tidenlately
på senaste tidenrecently
på sista tidenrecently
på sistonelately
på sommarenin the summertime
på söndagar(on) Sundays
på söndagarnaon Sundays
litt.F
På spaning efter den tid som flytt
In Search of Lost Time [Marcel Proust]
på spelat stake
ling.
på svenska
in Swedish
på tisdagar(on) Tuesdays
på toppenat the top
på toppenon top
på väg till ...on the way to ...
på vänstra sidanon the left
på vänstra sidanon the left-hand side
på varandra följandeconsecutive
på vardagarnaon weekdays
på veckodagarnaon weekdays
på vinst och förlusthaphazardly
på- och avklädning {u}dressing and undressing
att påbörjato begin
påbudsskylt {u}mandatory-sign
geogr.sjöf.
Pacifiken {u} [best. f.]
Pacific Ocean
geogr.sjöf.
Pacifiska oceanen {u} [best. f.]
Pacific Ocean
pol.
pacifism {u}
pacifism
att packato pack
att packa into wrap up
packe {n}parcel
packis {u}pack ice
packning {u}seal
packtejp {u}package tape
packtejp {u}parcel tape
zool.T
padda {u} [groddjur]
hoptoad [Am.] [regional] [toad]
zool.T
padda {u} [groddjur]
paddock [archaic or Scot.] [toad]
zool.T
padda {u} [groddjur]
toad
inform.
padda {u} [vard.] [surfplatta]
tablet [computer]
sport
paddelsurfing {u}
standup paddleboarding <SUP>
att paddlato paddle [canoe etc.]
sport
padel {u}
padel
sport
padeltennis {u}
padel
påfågel {u}peacock
orn.T
påfågelgök {u} [Dromococcyx pavoninus]
pavonine cuckoo
astron.
Påfågeln {u} [best. f.] [Pavo] [stjärnbild]
Pavo <Pav> [constellation]
påfrestande [oböjl.]strenuous
Page 1 of 14 for the letter P in the Swedish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024