Advertisement
 Translation for 'lutning' from Swedish to English
NOUN   en lutning | lutningen | lutningar | lutningarna
lutning {u}slope [incline]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'lutning' from Swedish to English

lutning {u}
slope [incline]
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Tångbett kan hos raser som normalt har saxbett orsakas av små förändringar av en käkes längd eller en förändring i tändernas lutning.
 • Kortare delsträckor med mindre lutning räknas inte in.
 • Genom val av olika framkallningsmetodik kan kurvans lutning varierar.
 • Man räknar med att fisk som abborre, gädda och mört inte klarar mer än 1–2 % lutning i långa omlöp.
 • Den nedre sektionen byggdes på eller längs med en gata och har en lutning på 1 på 3,8.

 • Axelns lutning på 25,19° gör att Mars precis som jorden har tydliga årstider vilka dock varar nästan dubbelt så länge som jordens årstider på grund av det längre året.
 • Vändkretsarna är kopplade till jordaxelns lutning i banan runt solen.
 • Ömsesidig lutning av två banor kan beräknas från deras respektive lutning mot ett annat plan med hjälp av cosinusregel för vinklar.
 • Omloppsbanans lutning i förhållande till stjärnrotationsaxeln är ungefär 166°.
 • Stjärnan roterar med en lutning av 76+14−42° relativt Jorden.

 • För bland annat vägar anges vanligen "lutning" som riktningskoefficienten i procent (höjdskillnad dividerad med horisontellt avstånd, multiplicerat med 100), ibland som en vinkel i grader.
 • Ett snitt genom en djuphavsgrav visar att gravens två sluttningar är asymmetriska med en svag yttre lutning (mot havet) på omkring 5° mot en inre lutning på omkring 10–16°.
 • I de norra och mellersta delarna av Sverige har äldre byggnader ofta flackare lutning än i södra Sverige.
 • Markavlopp kan förläggas med mindre lutning 0,6 % (0,6 cm per meter) lutning.
 • Bindningen kännetecknas av att varptrådarna går antingen över eller under minst två inslagstrådar (väft) samtidigt som själva bindepunkten förskjuts uppåt (s-lutning) eller nedåt (z-lutning) i förhållande till närmaste varptråd till vänster i väven.

 • På grund av dåliga kartdata blev tunneln sprängd halvvägs med fel lutning; detta ledde till att andra halvan måste göras väldigt brant, med hela 15,5 procent lutning, för att mynna på den avsedda platsen i Indre Ofredal.
 • Om [...] har linjen en positiv lutning medan den har en negativ lutning om [...].
 • Newtons polygon till denna funktion består av två delar, en med lutning [...] och längd 4 och en med lutning [...] och längd 1.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!