Seite 1 von 23 für den Buchstaben V im Tschechisch-Deutsch-Wörterbuch
v
im [Präp. + Art.: in dem]
in
V balkánských roklinách [Karel May]
In den Schluchten des Balkan [Karl May]F
v bezvědomí
bewusstlos
v blízkosti
in der Nähe
v březnu
im März
V čem je háček? [fig.]
Wo ist der Haken?
v červenci
im Juli
v červnu
im Juni
v čí prospěch
zu jds. Vorteil
v cizině
im Ausland
v dole
unter Tagehornic
v dubnu
im April
v každém případě
auf jeden Fall
v kostce
kurz gesagt
v květnu
im Mai
v lednu
im Januar
v létě
im Sommer
v listopadu
im November
v neděli
am Sonntag
v nejlepším případě
bestenfalls
im besten Fall
v neposlední řadě
nicht zuletzt
v neprospěch zaměstnanců
arbeitnehmerfeindlich
v noci
nachts
v noci na neděli
in der Nacht auf Sonntag [österr.]
in der Nacht zum Sonntag
v odlehlém koutku
am Arsch der Welt [ugs.] [vulg.]
am Ende der Welt [ugs.] [hum.]
in der Pampa [ugs.] [hum.] [entlegen]
jwd [ugs.] [hum.] [von berlinisch: janz weit draußen]
weitab vom Schuss [ugs.]
wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen [ugs.] [hum.]
v penzi
in Rente
v podstatě
im Grunde
im Wesentlichen
v poledne
mittags
v pondělí
am Montag
v pořádku
in Ordnung
v poslední době
neulich
v posteli
im Bett
v pozadí
im Hintergrund
v pozdním věku
im späten Alter
v Praze
in Prag
v přeneseném smyslu
in übertragenem Sinn
v případě, že ...
für den Fall, dass ...
v prosinci
im Dezember
v prvních dnech dubna
in den ersten Apriltagen
v rámci možností
im Rahmen der Möglichkeiten
im Rahmen des Möglichen
v říjnu
im Oktober
V sále bylo plno.
Der Saal war voll.
v sázce
auf dem Spiel
v sobotu
am Samstag
v současné době
momentan
zurzeit <zz. / zzt.>
v srpnu
im August
V tom / Tady je zakopaný pes.
Da liegt der Hund begraben.idiom
V tom domě straší.
Es spukt in dem Haus.
v tomto okamžiku
im Moment
v tomto případě
in diesem Fall
v únoru
im Februar
v úterý
am Dienstag
v žádném případě
auf gar keinen Fall
auf keinen Fall
keinesfalls
V žádném případě!
Auf keinen Fall!
v zahraničí
im Ausland
v zámoří
in Übersee
v září
im September
v zásobě
vorrätig
v zastoupení klienta
im Auftrag des Kundenprávo
v zimě
im Winter
vábat [nedok.] k-o na co
jdn. mit etw. locken
vábivý
verlockend
Václavák {m} [Praha] [ob.]
Wenzelsplatz {m} [Prag]geogr.
Václavské náměstí {n} [Praha]
Wenzelsplatz {m} [Prag]geogr.
vada {f}
Fehler {m} [Mangel]
Mangel {m} [Fehler]
vada {f} na kráse
Schönheitsfehler {m}
vadit [nedok.]
stören
vadit k-u [nedok.]
jdn. stören
vadná brzda {f}
fehlerhafte Bremse {f}
vadnout [nedok.]
verwelken
vadný
fehlerhaft
mangelhaft [fehlerhaft]
vafle {f}
Waffel {f}gastr.
vaflovač {m}
Waffeleisen {n}elektr.gastr.
vagina {f}
Vagina {f}anat.
vaginální
vaginal
vágně
vage [ungenau]
vágní
vag [ungenau]
vagón {m}
Waggon {m}žel.
váha {f}
Gewicht {n}
váhání {n}
Zögern {n}
váhat [nedok.]
zögern
váhavý
zögerlich
zögernd
váhavý [nerozhodný]
unentschlossen
unschlüssig
vim [Präp. + Art.: in dem]
vin
F
V balkánských roklinách [Karel May]
In den Schluchten des Balkan [Karl May]
v bezvědomíbewusstlos
v blízkostiin der Nähe
v březnuim März
V čem je háček? [fig.]Wo ist der Haken?
v červenciim Juli
v červnuim Juni
v čí prospěchzu jds. Vorteil
v ciziněim Ausland
hornic
v dole
unter Tage
v dubnuim April
v každém případěauf jeden Fall
v kostcekurz gesagt
v květnuim Mai
v lednuim Januar
v létěim Sommer
v listopaduim November
v neděliam Sonntag
v nejlepším případěbestenfalls
v nejlepším případěim besten Fall
v neposlední řaděnicht zuletzt
v neprospěch zaměstnancůarbeitnehmerfeindlich
v nocinachts
v noci na neděliin der Nacht auf Sonntag [österr.]
v noci na neděliin der Nacht zum Sonntag
v odlehlém koutkuam Arsch der Welt [ugs.] [vulg.]
v odlehlém koutkuam Ende der Welt [ugs.] [hum.]
v odlehlém koutkuin der Pampa [ugs.] [hum.] [entlegen]
v odlehlém koutkujwd [ugs.] [hum.] [von berlinisch: janz weit draußen]
v odlehlém koutkuweitab vom Schuss [ugs.]
v odlehlém koutkuwo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen [ugs.] [hum.]
v penziin Rente
v podstatěim Grunde
v podstatěim Wesentlichen
v polednemittags
v pondělíam Montag
v pořádkuin Ordnung
v poslední doběneulich
v posteliim Bett
v pozadíim Hintergrund
v pozdním věkuim späten Alter
v Prazein Prag
v přeneseném smysluin übertragenem Sinn
v případě, že ...für den Fall, dass ...
v prosinciim Dezember
v prvních dnech dubnain den ersten Apriltagen
v rámci možnostíim Rahmen der Möglichkeiten
v rámci možnostíim Rahmen des Möglichen
v říjnuim Oktober
V sále bylo plno.Der Saal war voll.
v sázceauf dem Spiel
v sobotuam Samstag
v současné doběmomentan
v současné dobězurzeit <zz. / zzt.>
v srpnuim August
idiom
V tom / Tady je zakopaný pes.
Da liegt der Hund begraben.
V tom domě straší.Es spukt in dem Haus.
v tomto okamžikuim Moment
v tomto případěin diesem Fall
v únoruim Februar
v úterýam Dienstag
v žádném případěauf gar keinen Fall
v žádném případěauf keinen Fall
v žádném případěkeinesfalls
V žádném případě!Auf keinen Fall!
v zahraničíim Ausland
v zámoříin Übersee
v záříim September
v zásoběvorrätig
právo
v zastoupení klienta
im Auftrag des Kunden
v ziměim Winter
vábat [nedok.] k-o na cojdn. mit etw. locken
vábivýverlockend
geogr.
Václavák {m} [Praha] [ob.]
Wenzelsplatz {m} [Prag]
geogr.
Václavské náměstí {n} [Praha]
Wenzelsplatz {m} [Prag]
vada {f}Fehler {m} [Mangel]
vada {f}Mangel {m} [Fehler]
vada {f} na kráseSchönheitsfehler {m}
vadit [nedok.]stören
vadit k-u [nedok.]jdn. stören
vadná brzda {f}fehlerhafte Bremse {f}
vadnout [nedok.]verwelken
vadnýfehlerhaft
vadnýmangelhaft [fehlerhaft]
gastr.
vafle {f}
Waffel {f}
elektr.gastr.
vaflovač {m}
Waffeleisen {n}
anat.
vagina {f}
Vagina {f}
vaginálnívaginal
vágněvage [ungenau]
vágnívag [ungenau]
žel.
vagón {m}
Waggon {m}
váha {f}Gewicht {n}
váhání {n}Zögern {n}
váhat [nedok.]zögern
váhavýzögerlich
váhavýzögernd
váhavý [nerozhodný]unentschlossen
váhavý [nerozhodný]unschlüssig
Seite 1 von 23 für den Buchstaben V im Tschechisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2024