Übersetzungen Englisch Übersetzungen Deutsch
Übersetzungen für "ass!" gefunden in: Albanisch, Bosnisch, Bulgarisch, Dänisch, Englisch, Esperanto, Finnisch, Französisch, Isländisch, Italienisch, Kroatisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Gruppierung/Sortierung nach Sprachfamilie (germanisch, romanisch, slawisch, uralisch, andere) und Sprecherzahl.
ate
 
eat [archaic] [ate]
 
-ass [sl.]
[Suffix zur Intensivierung des vorangestellten Adjektives]
 
victualed [Am.]
 
assistant <asst.>
Assistent {m} <Ass.>
 
ace [in card games, in tennis and golf; also coll.: expert]
Ass {n} [im Kartenspiel; im Tennis und Golf; auch ugs.: Könner]
 
ass
Esel {m}
 
assessment <Ass> <ass> <ASSESS> [nomenclature]
Beurteilung {f}
 
assembly <assy, ass'y>
Baugruppe {f} <BG>
 
ass [Am.] [vulg.]
Arsch {m} [vulg.]
kei {de} [fig.]
Ass {n} [ugs.] [fig.]
 
aas {de} [speelkaart]
Ass {n}
 
acetylsalicylzuur {het} <ASZ> [C9H8O4]
Acetylsalicylsäure {f} <ASS>
 
kraan {de} [kei]
Ass {n} [fig.] [ugs.] [Könner]
 
kanjer {de} [kei]
Ass {n} [ugs.] [Könner]
ess {n} [spelkort; någon som är uppseendeväckande bra; första båll som nå målet]
Ass {n}
 
acetylsalicylsyra {u} <ASA>
Acetylsalicylsäure {f} <ASS>
 
äss {n}
Ass {n}
 
ass {n} <A♭>
As {n} <A♭>
 
fena {u} [oböjl.] [vard.] [mycket duktig person]
Ass {n} [ugs.] [Könner]
es {n}
Ass {n}
ass [altså] [ungdomsspråk] [forsterkende]
also [verstärkend]
 
ess {n}
Ass {n}
 
kløpper {m} [uform.]
Ass {n} [ugs.] [Könner]
acetýlsalicýlsýra {kv}
Acetylsalicylsäure {f} <ASS>
 
ás {k}
Ass {n}
 
asetýlsalisýlsýra {kv}
Acetylsalicylsäure {f} <ASS>
 
hola {kv} í höggi [golf]
Ass {n} [Hole-in-One] [Golf]
aspirina {f}
Acetylsalicylsäure {f} <ASS>
 
ácido {m} acetilsalicílico <AAS>
Acetylsalicylsäure {f} <ASS>
comeu
 
assistente {m}
Assistent {m} <Ass.>
 
assistente {f}
Assistentin {f} <Ass.>
assistant {m}
Assistent {m} <Ass.>
 
as {m}
Ass {n} [Spielkarte, Person]
 
acide {m} acétylsalicylique
Acetylsalicylsäure {f} <ASS>
 
trouble {m} du spectre de l'autisme <TSA>
Autismusspektrumstörung {f} <ASS>
assistente {m}
Assistent {m} <Ass.>
 
asso {m} [nel gioco delle carte; sportivo molto bravo]
Ass {n} [im Kartenspiel; hervorragender Sportler]
as {m}
Ass {n}
 
acid {m} acetilsalicilic
Acetylsalicylsäure {f} <ASS>
туз {м} tus
Ass {n}
 
помощник {м} pomoschtschnik
Assistent {m} <Ass.>
 
ассистент {м} assistent
Assistent {m} <Ass.>
 
ас {м} [отличный специалист в какой-л. области] as
Ass {n} [ugs.] [durch Leistung hervorragende Persönlichkeit]
asystent {m} [osob.]
Assistent {m} <Ass.>
 
as {m} [karciany, serwisowy]
Ass {n}
asistent {m}
Assistent {m} <Ass.>
 
pomocník {m}
Assistent {m} <Ass.>
 
eso {n} [karty, podání ve sportu]
Ass {n}
 
kyselina {f} acetylsalicylová <KAS>
Acetylsalicylsäure {f} <ASS>
eso {n} [karty]
Ass {n} [Kartenspiel]
 
macher {m} [ľud.] [šikovný človek, znalec]
Ass {n} [ugs.] [fig.]
 
prísediaci {m} [na súde]
Assessor {m} <Ass.>
 
asesor {m} [prísediaci na súde]
Assessor {m} <Ass.>
 
kyselina {f} acetylsalicylová [C₉H₈O₄]
Azetylsalizylsäure {f} <ASS>
ас {м} as
Ass {n}
acetilsalicilna kiselina {f} <ASK>
Acetylsalicylsäure {f} <ASS> [fachspr.]
 
acetilsalicilatna kiselina {f} <ASK>
Acetylsalicylsäure {f} <ASS> [fachspr.]
 
acetilsalicilatna kiselina {f} <ASK>
Azetylsalizylsäure {f} <ASS>
 
acetilsalicilna kiselina {f} <ASK>
Azetylsalizylsäure {f} <ASS>
asistent {m}
Assistent {m} <Ass.>
 
pomoćnik {m}
Assistent {m} <Ass.>
асо {ср} aso
Ass {n} [Kartenspiel]
 
ас {м} as
Ass {n} [Kartenspiel]
 
асак {м} [разг.] asak
Ass {n} [Kartenspiel]
asszisztens
Assistent {m} <Ass.>
 
acetilszalicilsav
Acetylsalicylsäure {f} <ASS>
 
ász <A>
Ass {n} <A>
asetyylisalisyylihappo
Acetylsalicylsäure {f} <ASS>
 
ässä [korttipeli, tennis; myös puhe.: onnistuja]
Ass {n} [im Kartenspiel und im Tennis; auch ugs.: Könner]
 
läpisyöttö [tennis]
Ass {n} [Tennis]
 
haka [arki.] [mestari jllk alalla]
Ass {n} [ugs.] [Könner]
as [iskambil]
Ass {n} [Kartenspiel]
as {m}
Ass {n} [Spielkarte, Mensch]
 
asistent {m}
Assistent {m} <Ass.>
aso
Ass {n}
© dict.cc English-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!